X
تبلیغات
MOHSEN AZAD - پارازيتولوژي

بيماري كوكسيديوز طيور

عامل بيماري :

عامل این بیماری تک یاخته ای به نام ایمریا میباشد. گونه های متفاوتی از ایمریا شناخته شده است که دارای میزبان های اختصاصی هستند .  گونه های کوکسیدیایی به وسیله خصوصیات میکروسکوپی و محل ترجیحی ایجاد جراحت تفکیک میشوند.

هفت گونه عمده ایمریا در طیور ایجاد بیماری مینمایند که عبارتند از :

▪ ایمریا نکاتریکس E.necatrix

▪ ایمریا ماگزیما E.maxima

▪ ایمریا آسرولینا E.acervulina

▪ ایمریا برونتی E.brunetti

▪ ایمریا تنلا E.tenella

▪ ایمریا میتیس E.mitis

▪ ایمریا پری کوکس E.praecox

گونه های کوکسیدیایی به وسیله خصوصیات میکروسکوپی و محل ترجیحی ایجاد جراحت تفکیک میشوند.

چرخه بيماري

این بیماری به وسیله تک یاخته هایی از جنس اپی کمپلسا تولید میشود که دارای سیر تکاملی مستقیم یعنی بدون میزبان واسط میباشند وبه وسیله اواوسیست (Oocyst) مقاوم انتقال مي يابند .در بدن میزبان انگل در درون یاخته های اپی تلیال روده ها تکثیر مي شوند . بیشتر کوکسیدیاهای پرندگان متعلق به جنس ایمریا می باشند.

ایمریاها در طبیعت فراوان اند ولی بیماری هنگامی ایجاد میشود که تعداد بسیاری زیادی از از پرندگان یک گونه در محلی نگهداری شوند واین امر باعث ایجاد تعداد زیادی ایمریا میشود که قادر به ایجاد بیماری هستندبنابر اين  بیماری کوکسیدیوز در روش مرغداری وسیع ومتراکم واجد اهمیت زیادی است.

اواوسیست ها در محیط خارج بوسیله جدار ضخیمی احاطه میشوند که در داخل دارای ۴ اسپروسیست هستند که هر اسپروسیست هم دارای ۲ عدد اسپروزوئیت بیماری زا میباشند.

پس از بلع اوسیست هاگ دار توسط پرنده عوامل مکانیکی وشیمیایی روده یعنی املاح صفراوی وتریپسین موجب آزاد شدن اسپروسیست ها وسپس اسپروزوئیت بیماری زا میشود.

این اسپروزوئیت ها هستند که وارد یاخته های مخاط روده شده ودر آنجا به روش شیزوگونی تقسیم میشوند وازدیاد حاصل مینمایند وسپس جدار یاخته روده را شکافته وبه بیرون از یاخته میریزند و وارد یاخته های جدید میگردند وبدین ترتیب رشد غیر جنسی خود را ادامه میدهند. پس از چندین بار ادامه چرخه شیزوگونی گامت ها در درون یاخته ایجاد میشوند که به میکرو گامتوسیت وماکرو گامتوسیت تفکیک میگردند وتولید مثل جنسی آغاز میگردد.

میکروگامتوسیت تعداد زیادی میکروگامت را آزاد مینماید که دارای تاژک هستند وبه طرف ماکرو گامت حرکت مینمایند. ماکروگامتوسیت به صورت یک ماکروگامت در میآید که پس از لقاح به زیگوت و سپس به اواویسست تبدیل میشود.

وقتی اواوسیست ها به وسیله مدفوع دفع میشوند بیماری زا نمیباشند بلکه بیماری زایی آنها پس از تبدیل شدن به هاگ تامین میگردد این امر زمانی صورت میگیرد که در درون اواوسیست ۴ عدد اسپروسیست که هر یک دارای ۲ عدد اسپروزوئیت میباشد بوجود آید. البته سه شرط لازم است که اسپروسیست ها به هاگ تبدیل گردند : گرما رطوبت و اکسیژن.

عمل اسپرولاسیون در گرمای ۲۵ الی ۳۰ درجه سانتی گراد در شرایط مطلوب ۱ الی ۲ روز به طول می نجامد در این حال دیواره ضخیمی اطراف اووسیست را فرا گرفته وآنرا در برابر تعداد زیادی از عوامل محیطی مقاوم میسازد و بدین ترتیب اوسیست ها مدتها در محیط خارج فعال باقی می ماند.

گرمای بالای ۵۶ درجه سانتی گراد وپایین تر از صفر درجه وهمچنین خشکی اثر زیان آوری بر رویاواوسیست های فعال دارد. ولی اواوسیست ها در برابر بیشتر مواد ضد عفونی کننده ها مقاوم هستند و فقط ترکیباتی با وزن مولکولی کم نظیر آمونیاک و متیل برومید به طور موثری اواوسیست ها را میکشند. ولی از انجایی که این مواد گاز های خطرناکی هستند ارزش عملی چندانی برای از بین بردن اواوسیست ها در مرغداری ندارند.

نشانه های بالینی

گونه هایی که بیماری زایی بیشتری تولید مینمایند اغلب باعث اسهال میشود که ممکن است موکوئیدی یا خونی باشند. غالبا به همراه اسهال دهیدراتاسیون به وجود می آید. متعاقب اسهال و دهیدراتاسیون بزودی ژولیدگی پرها ،کم خونی، بی حالی، ضعف، جمع کردن سرو گردن به طرف بدن و خواب آلودگی بروز مینماید.

آلودگی پرندگان در حال رشد بویژه جوجه های گوشتی باعث میشود که رشد مناسب آنها سریعا متوقف گردد میزان واگیری و مرگ ومیر در ماکیان بسیار متغیر است ولی ممکن است که هر دو بسیار بالاباشد.

جوجه های تازه از تخم در آمده نیز به این بیماری حساس هستند. و مطالعات زیاد انجام شده نشان میدهد که سطوح پایین عفونت نیز میتواند باعث بروز اثرات معنی داری بر روی وزن و ضریب تبدیل در جوجه های گوشتی گردد.

جراحات 

ایمریا آسرولینا E.acervulina: این نوع کوکسیدیا در طیور مسن باعث ایجاد بیماری میگردد و بیماری زایی نسبتا شدیدی دارد.آسرولینا موجب تورم روده در ثلث قدامی روده ها شده ودر موارد شدید تر ممکن است که جراحات به قسمت های پایین روده هم گسترش یابد تورم روده ممکن است که خفیف تا شدید باشد و گاهی منجر به ضخیم شدگی مخاط میگردد.خطوط (پلاک های ) عرضی سفید تا خاکستری اغلب در مخاط مشاهده میشود ولی اگر به همدیگر متصل شوند ممک است که تشخیص آنها با مشکل مواجه گردد.

ایمریا نکاتریکس E.necatrix: ایمریا نکاتریکس بیماری زایی شدیدی دارد واغلب موجب مرگ ومیر بالایی میشود.نکاتریکس سبب تورم شدیدی در ثلث میانی ودر موارد شدید در سر تاسر روده میگردد. تورم روده اغلب با پرخونی وخونریزی ونکروز ومدفوع خون آلود مشخص میگردد ثلث میانی روده اغلب به طور مشخصی متسع وملتهب وضخیم میگردد.کانون های سفید تا زرد ( شیزونت های بسیار بزرگ) و خونریزی های پتشی ممکن است در سطح سروزی روده ای که باز نشده است مشاهده شوند. با توجه به بیماری شدیدی که ایمریا نکاتریکس ایجاد مینماید ممکن است پیش از حضور اواوسیت ها در مدفوع پرنده آلوده بمیرد.

▪ ایمریا ماکزیما E.maxima :

ایمریا ماکزیما سبب تورم ملایم تا شدیدی در ثلث میانی روده شده که گاهی با ضخیم شدگی دیواره روده واتساع مشخص آن همرا میباشد. محتویات روده ممکن است که خون آلود باشد. اووسیت ها بسیار بزرگ واغلب به رنگ طلایی می باشند ایمریا ماکزیما بیماری زایی متوسط تا شدیدی داشته وضایعات ماکزیما شباهت زیادی با ایمریا نکاتریکس دارد.

▪ ایمریا برونتی E.brunetti:

در ثلث خلفی روده ها تورم ایجاد مینماید. ممکن است که توده فیبرینی یا فیبرینی نکروتیکی از بقایای سلولی مخاط مبتلا را بپوشاند. ایمریا برونتی بیماری زایی شدیدی دارد.

▪ ایمریا تنلا E.tenella :

این ایمریا در جوجه های جوان مرگ ومیر بالایی ایجاد میکند. ودر روده کور باعث تورم شدیدی میگردد.غالبا در ابتدا خون در مدفوع وروده کور ظاهر میشود بعدا ممکن است که توده پنیری در روده کور یافت شود.

تشخیص

تشخیص بیماری کوکسیدیوز غالبا بر اساس نشانه های بالینی وجراحات کالبد گشایی میباشد. محل جراحت ممکن است بیانگر گونه کوکسیدیایی باشد که جراحت را ایجاد نموده است. از سوی دیگر علایم کلی بالینی شامل مدفوع خون آلود، تلفات بالا ،بی حالی، کرختی وسستی در گله، لاغری مفرط، کاهش قابل توجه مصرف دان و اسهال می باشد.

معمولاً تاج و ریش رنگ پریده شده و با توجه به سوابق و تاریخچه و محل ضایعات روده ای می تواند عامل یا عوامل ایجاد بیماری را به خوبی شناسایی کرد. معمولاً جهت مشاهده میکروسکوپی اواوسیست باید مقدار کمی از لایه مخاطی ناحیه آسیب دیده را با محلول سالین (Saline) رقیق کرده و بر روی لام قرار می دهند و در زیر میکروسکوپ اواوسیست ها به راحتی قابل تشخیص هستند. معمولاً ضایعات را بایستی بطور مشخص در چهار ناحیه روده شامل دوازده، روده میانی تا زائده کیسه زرده، قسمت انتهایی روده تا محل اتصال روده کور و روده های کور مورد بررسی و مشاهده دقیق قرار داد.

عوامل مهم و موثر در بروز و شدت بیماری کوکسیدیوز در طیور گوشتی

كوكسیدیوز از بیماری های انگلی در طیور میباشد و هر ساله زیان های اقتصادی زیادی را بر مرغداران تحمیل مینماید. این بیماری در هر سن و موقعیتی طیور را میتواند آلوده سازد ولی در هفته اول پرورش تلفات زیادی را میتواند ایجاد نماید.

یک سری از عوامل وفاکتور ها میتواند باعث بروز وشدت گرفتن بیماری کوکسیدیوز گردد که به شرح ذیل آورده میشوند :

۱ بیماری های باکتریایی یا ویروسی که به نحوی موجب ایجاد ضایعات و آسیب بافتی در مخاط روده ها می شوند و علاوه بر این کلیه بیماری هایی که به نحوی سیستم ایمنی طیور را تضعیف می نمایند،موجب بروز و تشدید اثرات بیماری کوکسیدیوز می شوند. اصولاً کلیه عفونتهای کلستریدیایی که منجر به بروز تورم روده ها می شوند نیز زمینه را برای بروز کوکسیدیوز و تشدید ضایعات پاتولوژیک ناشی از آن فراهم می سازند. بیماری ها تضعیف کننده سیستم ایمنی مانند بیماری مارک، گامبورو، مقاومت طیور را در برابر کوکسیدیوز به شدت کاهش می دهند. عفونت های رئوویروسی در گله های طیور، عفونت های ناشی از آیمریا آسرولینا و آیمریا میتیس را تشدید می نماید.

۲یکی از مهمترین فاکتورها مسايل مدیریتی و محیطی می باشد بطوری که اگر بستر به نحوی مرطوب شود و آبخوری ها دچار نقص باشند و یا در حین واکسیناسیون آب بر روی بستر ریخته شود، زمینه بسیار مناسبی برای آلودگی های آیمریایی در گله فراهم می شود.

۳   ژنتيك

اصولاً ثابت شده است که یکسری نژادهای طیور گوشتی به کوکسیدیوز حساس تر می باشند و ایجاد لاین های مقاوم در آینده ای نه چندان دور میسر می باشد.

۴ جيره های غذایی طیور

جیره های دارای پروتئین خام پایین، امکان بروز کوکسیدیوز در گله های گوشتی را کاهش می دهند.  با كاهش سطح پروتئین جیره جوجه های مبتلا به كوكسیدیوز، میزان تلفات از ۳۲ درصد به ۸ درصد در مقایسه با تیمار شاهد كاهش می یابد. سطوح بالای پروتئین جیره فعالیت تریپسین دستگاه گوارش طیور را افزایش می دهد. افزایش سطح ترشح تریپسین دستگاه گوارش متعاقبا موجب آزاد شدن سریع اسپروسیست ها واسپروزوئیت ها از اواوسیت شده و باعث تشدید علائم بیماری می گردد.

عواملی که به نحوی سیستم ایمنی طیور را تقویت می نمایند، نیز باعث کاهش بروز کوکسیدیوز در گله می شوند که از آن جمله می توان از مقادیر بالای ویتامین E و ویتامین C نام برد. از طرف دیگر ویتامین های A, K نیز در مواردی عوارض ناشی از کوکسیدیوز را در گله کاهش می دهند. ویتامین A نقش عمده ای در محافظت اندامهای لنفوئیدی و همچنین بافتهای اپتلیال دارد و موجب افزایش ایمنی هورمونی و سلولی در طیور می گردد.

و یتامین A با فراهم كردن محیطی سالم به محافظت از غشاهای موكوسی و منافذ طبیعی در برابر تهاجم پاتوژنها كمك می كند. ویتامین A باعث تمایز و توسعه لنفوسیتهای نوع B می شود. افزایش غلظت ویتامین A در جیره باعث تغییر در تظاهر گیرنده های اسید رتیونیك موجود در لنفوسیتهای طیور می گردد.

با افزایش سطح ویتامین A میزان عوامل سركوب كننده ایمنی)  هیدروكورتیزون ها( كاهش می یابد. علاوه بر این كمبود ویتامین A موجب كراتینه شدن سلولهای  پایه ای غده بورس و اختلال در عملكرد لنفوسیت های T می شود. بنابراین كمبود ویتامین A از طریق كاهش تولید سلولهای لنفوسیت نوع B وT و اختلال در فاگوسیتوز و كاهش مقاومت به عفونتها منجر به عملکرد پایین سیستم ایمنی می شود. در جیره های با كمبود ویتامین A افزایش احتمال شیوع و گسترش بیماریهای مرتبط با ویروس نیوكاسل گزارش شده است.

احتیاجات ویتامین A در جهت به حداكثر رساندن فعالیت سیستم ایمنی و به عنوان مثال افزایش وزن اندامهای لنفوئیدی خیلی بیشتر از احتیاجات همین ویتامین برای حصول به حداكثر وزن نهایی می باشد. سطوح بالای ویتامین A وابسته به غلظت سایر ویتامینهای محلول در چربی جیره غذایی می باشد. سطوح بیش از اندازه ویتامین A در جذب ویتامینهای D و E تداخل ایجاد می كند. در طی شیوع بیماریكوكسیدیوز افزایش ۶۰ واحد ویتامین A به ازای هر جوجه در روز، میزان تلفات را از صد در صد به صفردرصد تقلیل داده است.

ویتامین E ضمن كمك به ایجاد یكپارچگی بخشهای لیپوپروتئینی غشا سلولی باعث كاهش تعییرات اكسیداتیو و توسعه پاسخهای ایمنی سلولی می شود . ویتامین E همچنین از طریق بهبود تكثیر و افزایش لنفوسیتهای T باعث افزایش ایمنی هورمونی می گردد  از جمله مسائل مؤثر در جیره افزودن مداوم آنتی کوکسیدیالهامي باشد که در جلوگیری از بروز کوکسیدیوز در گله های طیورگوشتی بسیار مؤثر است .

در مورد اهمیت ویتامین K باید گفت که دستگاه گوارش پرندگان مبتلا به کوکسیدیوز به شدت دچار آسیب می شود و ممکن است خونریزی شدید ویا حتی کشنده ای به وجود آید ویتامین K دارای خواص ضد خونریزی بوده به ویژه در مقابله با اثرات زیان آور کوکسیدیوز ناشی از آلودگی با ایمریاتنلا و ایمریانکاتریکس موثر است.

به علت کوتاهی طول دستگاه گوارش مقدار کمی ویتامین K در روده طیور ساخته می شود کولون یا روده بزرگ جوجه های جوان ناحیه اصلی فعالیت باکتریایی است که کمتر از ۶ درصد طول کل دستگاه گوارش را شامل می شود در حالی که این مقدار در بالغین به ۷ درصد می رسد به علاوه ماکیان نمی توانند ویتامین K ساخته شده توسط فلورمیکروبی روده را مورد استفاده قرار دهند زیرا محل تولید آن قدر نزدیک انتهای دیستال روده است که اجازه نمی دهد جذب قابل توجهی صورت پذیرد عبور سریع غذا از میان دستگاه گوارش هم ممکن است سنتز ویتامین K در طیور را تحت تاثیر قرار دهد.احتمالا به دلایل زیر بر روی نیاز به ویتامین K در زمان کوکسیدیوز تاکید می شود :

کاهش مقدار دان مصرفی و در نتیجه کاهش دریافت ویتامین K

ایجاد جراحت در روده ها و کاهش جذب ویتامين     K

درمان با سولفاکینوکسالین یا دیگر داروهای کوکسییواستات که باعث افزایش نیاز به ویتامین K می شود.

با استفاده از ویتامین K افزایش ضریب کارآیی غذایی و کاهش وزن که دو مشکل اساسی در هنگام بروز کوکسیدیوز هستند تا حد زیادی کنترل می شوند حتی کاهش لازم است که مقدار ویتامین K تا سطح ۱۰ برابر میزان مورد نیاز به صورت کمکی داده شود. منادیون سدیم بی سولفات موثرترین منبع ویتامین K است که هم میزان ابتلا و هم مقدار مرگ ومیر در طیور به ایمریاتنلاکاهش می دهد.

آلودگی های قارچی جیره خصوصاً باعث تشدید کوکسیدیوز در گله خواهد شد. آفلاتوکسین های حاصله ازکپک آسپرژیلوس مرگ و میر ناشی از ایمریاتنلا درجوجه ها وایمریاآدنوئیدس درنیمچه بوقلمون ها را افزایش می دهد سابقا تصور براین بود که آفلا توکسین ها غلظت های پروتئین سرم را کاهش داده و ممکن است از مقاومت پرنده نسبت به کوکسیدیوز بکاهند ولیکن اخیرا نشان داده شده است که از طریق کاهش توانایی لخته شدن خود عمل می کنند.

تراکم طیور داخل سالن ها هرچه بیشتر باشد، احتمال بروز کوکسیدیوز در گله بیشتر خواهد شد. چربی های فاسد و کم ارزش از لحاظ غذایی هر چه در جیره بیشتر باشد، امکان بروز کوکسیدیوز در گله افزایش می یابد. جیره های دارای درصد فیبر بالا، کوکسیدیوز را درگله تشدید خواهد کرد.

اصولاً هرگونه عوامل ضد تغذیه ای یا (Anti Nutritional Factors) ANFs که در جیره وجود داشته باشد از جمله پلی ساکاریدهای غیر نشاسته ای یا (Non Starch Polysaccharides) NSP و عواملی مانند ممانعت کننده های لیستین و تریپسین و تانن ها باعث ایجاد نقصان و چسبندگی درمحیط روده ها شده و زمینه را برای بروز کوکسیدیوز فراهم می سازند.

راهکارهای پیشگیری از بیماری کوکسیدیوز

امکان کنترل کوکسیدیوز را میتوان در ۴ عنوان مورد بررسی قرار داد و این چهار عنوان عبارتند از بهداشت، ژنتیک، واکسن، دارو

بهداشت

غیر ممکن است که در شرایط مرغداری های تجارتی محیطی عاری از کوکسیدیوز ایجاد نمود. ولی میتوان با رعایت اصول بهداشت از میزان آلودگی کاست. این امر بویژه بوسیله جلوگیری از خیس شدن بستر که ها گ دار شدن اووسیت ها را تقویت مینماید انجام گیرد.

ژنتیک

برخی از دانشمندان اصلاح نژاد معتقد هستند که برخی از نژادها مقاوم تر سایرین در برابر کوکسیدیا هستند.

ایمن سازی

ایمن سازی از چندین راه امکان پذیر است 

۱ آلودگی طبیعی وتعدیل آن به وسیله دارو: در این روش ایمنی سازی بدون کنترل در جوجه هایی که به منظور ایجاد گله های مرغ مادر یا گله های مرغ های تخمگذاراند به کار میرود. در این روش جوجه ها در معرض آلودگی طبیعی قرار میگیرند ودر صورتیکه آثار بیماری در آنها ظاهر گردید بوسیله داروهای ضد کوکسیدیایی ملایمی در مان میشوند.باید قبل از شروع تخمگذاری ایمنی ایجاد ده باشد زیرا کوکسیدیوز موجب کاهش میزان تخم گذاری میشود وتجویز دارو به مرغان تخمگذار نه مورد تایید است ونه مقرون به صرفه.

۲واکسن های زنده وتخفیفی حدت یافته:این نوع واکسن ها شامل تمام گونه های مهم است که در آب آشامیدنی تجویز میشوند

۳ واکسن های کشته:بوسیله واکسن های کشته واکنش ایمنی تا حدود زیادی تحریک میشود که طبق آزمایشات سال های اخیر توسط این واکسن مقاومتی در برابر انگل ایجاد شده است.

4 داروها یا کوکسیدیو استات ها:دارو بیشتر به عنوان پیشگیری به کار میرود. واژه کوکسیدیواستات به ترکیبی اطلاق میشود که از رشد کوسیدیا جلوگیری مینماید ولی آن را نمیکشد. به ترکیباتی که باعث کشتن این میکرو ارگانیسم میشود کوکسیدیوسید گفته میشود.

اين داروها يه دو دسته يونوفوره و شيميايي تقسيم مي شوند كه بصورت برنامه شاتل يا ROTATION   در طول دوره استفاده مي گردند .ادامه مطلب
تاريخ : چهارشنبه 1393/01/27 | 11:13 AM | نویسنده : محسن آزاد |

پاراگونیموس وسترمانی یک فلوک ( کرم پهن ) ریوی است و در آسیا و آمریکای جنوبی به فراوانی دیده می شود. اولین بار این کرم در سال 1878 از بدن دو پلنگ که در باغ وحش های اروپا مرده بودند پیدا شد. چند سال بعد عفونت های انسانی به این فلوک نیز در تایلند دیده شد.*

 

فرمانروشاخهردهراستهتیرهجنسگونه
جانورانپلاتی هلمینتسترماتود هاپلاژی اورکیدهتروگلوترماتیدهپاراگونیموسپ.وسترمانی

 

پاراگونیمیاز یک  عفونت انگلی ناشی از غذا است که در اثر خوردن غذای آلوده به این فلوک ایجاد شده و می تواند باعث ایجاد ایجاد التهاب تحت حاد تا مزمن ریوی شود. این کرم یکی از اصلی ترین کرم های آلوده کننده ی ریه است و آلودگی به آن نیز گسترش زیادی در کره زمین دارد. این کرم در سال 1878 توسط کونراد کربرت (1849-1927) کشف شد.

 

 بیش از 30 گونه از ترماتود های (فلوک های )  جنس پاراگونیموس شناسایی شده اند که انسان و حیوانات را آلوده می کنند. در بین نزدیک به 10 گونه ای که به عنوان گونه های بالقوه خطرناک برای انسان معرفی شده اند، پاراگونیموس وسترمانی فلوک اصلی ریه است و بیشتر از سایر گونه ها انسان را آلوده می کند.

مورفولوژی ( ساختار بدنی )  پاراگونیموس وسترمانی (فلوک ریه)

فلوک بالغ ریویاندازه، شکل و رنگ کرم وقتی که زنده است، انسان را به یاد دانه ی قهوه می اندازد.  کرم های بالغ 7.5 تا 12 میلیمتر طول داشته و بین 3.5 تا 5 میلیمتر عرض دارند. پوست ا(تگومنت) ین کرم به سختی توسط خار های پولک مانندی پوشیده شده است.  بادکش های دهانی و شکمی این کرم تقریبا هم اندازه اند.

کیسه ی دفعی از انتهای خلفی تا نزدیک حلق کشیده می شود. بیضه های لوبوله در نزدیکی انتهای خلفی و مجاور یکدیگر قرار داشته و تخمدان های لوبوله در میانه های بدن کرم هستند. رحم به شکل یک مارپیچ می باشد که در سمت راست استابولوم قرار می گیرد. غدد زرده که زرده ی تخم ها را می سازند در طرفین کرم و از حلق تا انتهای خلفی کرم کشیده شده اند.  با مشاهده خار های تگومنت و مشاهده متاسرکر این کرم می توان یک کرم را بین 30 گونه آن افتراق داد.

 • تخم فلوک ریه تخم ها : تخم های پاراگونیموس وسترمانی طولی بین 80 تا 120 میکرون داشته و 45 تا 70 میکرومتر عرض دارند. این تخم ها که دیواره ای محکم دارند دارای ساختار غیر متقارن و تخم مرغی شکل هستند.  در انتهای پهن تر تخم، اوپرکولوم یا دریچه به سختی قابل مشاهده است. انتهای مقابل تخم دارای دیواره ضخیم تری است.  این تخم ها وقتی در خلط یا مدفوع بررسی می شوند هنوز فاقد جنین هستند.
 • سرکر : سرکر در بین گونه های مختلف این جانور به سختی قابل تشخیص و افتراق است. این سرکر در همه گونه ها دارای یک بادکش بزرگ بوده و پوسته ای خاردار دارد.
 • متاسرکر : متاسرکر اغلب در بافت ها دیده می شود. دارای پوسته خاردار بوده و 2 بادکش دارد.
 • کرم بالغ : فلوک ها بالغ اغلب رنگ قهوه ای آجری یا تخم مرغی دارند.  طولی معادل 8 تا 12 میلیمتر داشته و قطرشان 4 تا 8 میلیمتر است. این کرم ها هرمافرودیت هستند. یک تخمدان لوبوله دارند که در قدام دو بیضه ی شاخه شاخه قرار گرفته است. مثل سایر گونه های ترماتود ها (فلوک ها ) این کرم نیز دارای دو بادکش است. یک بادکش شکمی و یک بادکش دهانی.

 چرخه زندگی فلوک ریه

 تخم های بدون جنین پاراگونیموس وسترمانی ( فلوک ریه ) از طریق خلط یا مدفوع انسان یا گربه دفع می شوند. بعد از گذشت 2 هفته، میراسیدیا (جنین) داخل تخم تکامل یافته و با باز کردن اوپرکولوم تخم به بیرون راه پیدا می کند.  میراسیدیا وارد بدن اولین میزبان واسط ( نوعی حلزون ) می شود. بعد از رشد و تکثیر اسپوروسیست در بدن میزان اول، و بعد از گذراندن مرحله ردی، سرکر ها از بدن حلزون خارج شده و وارد آب می شوند. 

سرکر ها با شنا کردن در آب خودشان را به خرچنگ های آبی و میگو ها رسانده و وارد بدن آن ها می شوند (میزبان واسط دوم ) این کرم ها در بدن خرچنگ ها وارد عضلات آن ها شده و به متاسرکر ها تکامل می یایند. انسان ها یا گربه ها با خوردن گوشت خام یا نیم پز خرچنگ های آلوده به کرم آلوده می شوند. بعد از بلع، متاسرکر از کیست خارج شده و با نفوذ در روده، وارد ریه ها شده و به کرم بالغ تبدیل می شود.

چرخه زندگی فلوک ریه

 اولین میزبان واسط پاراگونیموس وسترمانی ، حلزون های آبی هستند که می تواند یکی از گونه های زیر باشد:

 • Semisulcospira amurensis
 • Semisulcospira calculus
 • Semisulcospira cancellata
 • Semisulcospira extensa
 • Semisulcospira gottschei
 • Semisulcospira libertina - نام دیکر: Semisulcospira toucheana
 • Semisulcospira mandarina -نام دیگر: Semisulcospira wegckiangensis
 • Semisulcospira multicincta
 • Semisulcospira nodiperda
 • Semisulcospira nodiperda quinaria
 • Semisulcospira paucincta
 • Semisulcospira peregrinomum

در برخی موارد خاص، کرم بالغ بجای تشکیل در ریه های انسان در بافت هایی مثل مغز یا عضلات مخطط تشکیل می شود که عوارض بیماری بسته به محل تشکیل کرم بالغ تفاوت می کند. در این نوع موارد به خاطر عدم خروج تخم ها از بدن ( بر خلاف تشکیل کرم بالغ در ریه که تخم ها از بدن خارج می شوند ) انسان یک میزبان بن بست به حساب می آید.

 اپیدمیولوژی

میزبان های نهایی و مخزن فلوک ریوی یا پاراگونیموس وسترمانی گروه بزرگی از گوشتخواران را شامل می شوند. سگ ها، گربه ها، خوک ها، جوندگان و ... در گروه میزبان های این کرم قرار میگیرند. میزبان نهایی از جمله انسان با خوردن گوشت خام یا نیم پز میگو ها و خرچنگ های آلوده به متاسرکر آلوده می شوند. 

آلودگی به این انگل در آسیای شرقی بیشتر به چشم می خورد چون غذاهای خام دریای در این بخش از جهان به فراوانی مورد استفاده قرار می گیرد. یکی دیگر از دلایل شیوع بالای عفونت به این انگل تنوع میزبان های حد واسط و نهایی این کرم است که می تواند با آلوده کردن انواع مختلفی از حیوانات، چرخه زندگی خود را حفظ کرده و به تولید مثل و تکثیر بپردازد.

انسانی که آلوده شد بعد از 65 تا 90 روز شروع به دفع کردن تخم می کند. کرم بالغ می تواند تا 20 سال در بدن انسان زنده بماند.

 

پاتولوژی فلوک ریه

وقتی که کرم در بافت ریه یا بافت نابجا (اکتوپیک) ساکن می شود، واکنشی را در سیستم ایمنی القا می کند که باعث ایجاد لایه گرانوله و فیبروزه در اطراف کرم شده و یک کپسول به وجود می آید. تخم های کرم نیز در بافت های اطراف باعث ایجاد سودوتوبرکل می شوند. 

اگر کرم وارد طناب نخاعی شده باشد می تواند باعث فلج شود. ایجاد کپسول در بافت قلب نیز می تواند باعث مرگ بیمار شود. سکونت کرم در دستگاه ریوی نیز باعث علائم موضعی مثل سرفه شدید، برونشیت و خلط خونی می شود.

تشخیص فلوک ریوی

تشخیص بر مبنای مشاهده میکروسکوپیک تخم ها در خلط یا مدفوع بنا نهاده می شود ولی این تخم ها تا 2 الی 3 ماه بعد از شروع عفونت دیده نمی شوند.  همچنین این تخم ها را می تواند در مایع افیوژن یا بیوپسی (نمونه برداری از بافت زنده ریه) مشاهده کرد. تشخیص آنتی بادی در خون با استفاده از روش های سرولوژیک می تواند روشی مهم در تشخیث آلودگی به این کرم باشد.

روش های تصویر برداری مثل اشعه ایکس و... برای دیدن کپسول ها و کرم ها در بافت آلوده نیز می تواند مفید واقع شود. با توجه به شباهت ضایعات ریوی به توبرکلوز (سل) و پنومونی (ذات الریه ) ایپروکتی، نمونه برداری از بافت ریه می تواند به تشخیص نهایی منجر شود.

درمان بیماری

با توجه به گفته CDC، پرازیکوانتل داروی انتخابی درمان آلودگی به این انگل در انسان می باشد. دوز پیشنهادی عبارت است از 75 میلی گرم / کیلوگرم که به سه قسمت تقسیم شده و در سه روز به بیمار تجویز می شود. بیتیونول نیز یک داروی جایگزین است که می تواند مورد استفاده واقع شود. البته این دارو منجر به راش های پوستی و کهیر می شود.

تشخیص افتراقی با سل

در بیمارانی با تب، سرفه و کاهش وزن، اغلب بیمار آلوده به این کرم، به عنوان یک بیمار آلوده به TB ( باسیل سل ) در نظر گرفته می شود و این تشخیص اشتباه در پزشک های تازه کار به فراوانی به چشم می خورد.تاريخ : جمعه 1392/11/25 | 7:34 PM | نویسنده : محسن آزاد |

13

hashemi habib

12/5

hashemi ehsan

14

hashemi amin

13

jafarpoor

17

moradi

13

choobdar

12

bapirvand

15

askari

4

norouzi

13

negaresh

8

rezaeiyan

13

ahmadi

11/5

fathi

12

rezaei shamim

11

dehghan

15

cheraghi

8

dastgir

15

khosravani

13

azarnavid

13/5

sakaki

14/5

korani

10/5

shariati

17/5

pakravan

16

azad

12/5

chehreghani

9

imani

15

haghi

9

taskhiri

18

vahabzadeh

11

eshraghi

15

javaheri

18

musavi

17

chabok

15

maleki

11

aslani

8/5

khademi

14

erfani

14/5

chavoshi

12/5

molatabar

14

izadjoo

16

saki

15/5

hoseini niaتاريخ : جمعه 1391/11/27 | 1:7 AM | نویسنده : محسن آزاد |
تاريخ : چهارشنبه 1391/09/22 | 0:48 AM | نویسنده : محسن آزاد |
تاريخ : چهارشنبه 1391/09/22 | 0:44 AM | نویسنده : محسن آزاد |
تاريخ : چهارشنبه 1391/09/22 | 0:41 AM | نویسنده : محسن آزاد |
تاريخ : چهارشنبه 1391/09/22 | 0:37 AM | نویسنده : محسن آزاد |
تاريخ : چهارشنبه 1391/09/22 | 0:32 AM | نویسنده : محسن آزاد |
تاريخ : پنجشنبه 1391/09/09 | 11:49 PM | نویسنده : محسن آزاد |
تاريخ : پنجشنبه 1391/09/09 | 11:42 PM | نویسنده : محسن آزاد |
تاريخ : پنجشنبه 1391/09/09 | 0:8 AM | نویسنده : محسن آزاد |
تاريخ : چهارشنبه 1391/09/08 | 11:46 PM | نویسنده : محسن آزاد |
تاريخ : پنجشنبه 1391/09/02 | 1:11 PM | نویسنده : محسن آزاد |
تاريخ : پنجشنبه 1391/09/02 | 1:2 PM | نویسنده : محسن آزاد |
تاريخ : پنجشنبه 1391/09/02 | 12:23 PM | نویسنده : محسن آزاد |
تاريخ : چهارشنبه 1391/08/24 | 0:48 AM | نویسنده : محسن آزاد |
تاريخ : چهارشنبه 1391/08/24 | 0:23 AM | نویسنده : محسن آزاد |
تروفوزوئیتادامه مطلب
تاريخ : سه شنبه 1391/08/23 | 11:51 PM | نویسنده : محسن آزاد |

مرفولوژی:این تک یاخته فقط به یک فرم دیده می شود و آن هم فرم ترفوزوئیتی است.
گلابی شکل است.قسمت قدامی آن پهن است.دارای دهان سلولی (سیتوستوم) و جسم اکسوتیل است به طوری که قسمتی از آن از انتهای انگل خارج می شود.دارای هسته با کاریوزوم بزرگ است.در قسمت قدام دارای 4 تاژک آزاد و تاژک پنجم که چسبیده به بدم تک یاخته است بطوری که 3/2 طول بدن تک یاخته را طی می کند و ایجاد پرده مواج می کند.

انتشار:

این انگل انتشار جهانی دارد ولی آلودگی به

این انگل در کشورهایی که بی بند وباری رواج دارد بیشتر است.

محل استقرار:محل استقرار این انگل در مجاری ادراری آقایان و واژن خانم ها است.

راه آلودگی :مهمترین راه آلودگی به این انگل مقاربت جنسی است اما استفاده از توالت های فرنگی آلوده،استفاده ار لباسهای زیر مرطوب افراد آلوده و شنا کردن در استخرهای آلوده می باشد.
ادامه مطلب
تاريخ : دوشنبه 1391/08/22 | 1:19 PM | نویسنده : محسن آزاد |

تروفوزوئیتادامه مطلب
تاريخ : شنبه 1391/08/20 | 1:20 AM | نویسنده : محسن آزاد |

تروفوزوئیتادامه مطلب
تاريخ : شنبه 1391/08/20 | 0:29 AM | نویسنده : محسن آزاد |

تروفوزوئیتادامه مطلب
تاريخ : شنبه 1391/08/20 | 0:5 AM | نویسنده : محسن آزاد |

چهارگونه شیستوزوما در انسان بیمارى ایجاد مى‌کند که عبارتند از: هماتوبیوم (Hematobium)، مانسونى (Mansoni)، ژاپونیکوم (Japonicum) و انترکالاتوم (Entercalatum). گونهٔ اول، عامل شیستوزومیاز مثانه و سه گونهٔ دیگر عامل شیستوزومیاز گوارشى است. آلودگى در کشور ما منحصر به شیستوزوما هماتوبیوم است

- شیستوزوما هماتوبیوم:

شیستوزوما هماتوبیوم کرمى است که نر و ماده از هم جدا هستند. نرها ۱۰ تا ۱۵ میلى‌متر طول دارند و داراى برجستگى تکمه‌مانند هستند. در این کرم بیضه‌ها از سه تا پنج لوب تشکیل شده است. ماده بزرگتر از نر بوده و درازاى آن به بیست میلى‌متر مى‌رسد و تخمدان در نیمه تحتانى بدن قراردارد. تخم کرم، بیضی، داراى خار انتهائى و اندازه آن بین ۱۱۲ تا ۱۷۰ میکرون است که از راه ادرار دفع و همراه ادرار وارد آب مى‌شود. در مدت کوتاهى به جنینى به‌نام میراسیدیوم تبدیل و آزاد مى‌شود. سپس وارد بدن حلزون میزبان واسط که از جنس بولینوس است مى‌شود. گونهٔ میزبان، در کشور ما بولینوس ترانکاتوس (Bulinus trancatus) مى‌باشد. در بدن این بى‌مهره مراحل اسپیروسیست ۱ و ۲ را طى‌کرده، بصورت سرکرى با دم دوشاخه (فورکوسرکر) از بدن حلزون آزاد و وارد آب مى‌شود. انسان وقتى با آب آلوده به سرکر تماس پیدا کرد، لارو وارد پوست شده، طى سه روز به ریه مى‌رسد و از آنجا وارد کبد شده، در مدت سه ماه به کرم بالغ تبدیل مى‌شود. کرم ماده پس از بارور شدن در کبد به‌سوى رگ‌هاى اطراف مثانه روان مى‌شود و تخم‌گذارى مى‌کند. این کرم – همان‌طور که پیش از این نیز اشاره شد – عامل شیستوزومیاز مثانه است.

- مراحل سه‌گانه بیمارى:

۱. مرحله حمله:

با ورود سرکر به پوست شروع شده، با مهاجرت به ریه و بعد کبد پایان مى‌یابد. به لارو کرم در زمان مهاجرت، شیستوزومولا گفته مى‌شود. ورود سرکر در پوست بصورت درماتیت پوستى خفیف تظاهر مى‌کند. شیستوزومول سپس به ریه رفته، با خونریزى و التهاب مختصر بافتى همراه مى‌شود. در کبد بدون علایم خاص و بندرت با ارتشاح بافت کبد همراه مى‌باشد. در مجموع این مرحله را دورهٔ نهفتگى (کمون) بیمارى مى‌نامند.

۲. مرحله استقرار کرم و ایجاد عفونت:

این مرحله با اولین تخم‌گذارى در کبد و سپس عضو اصلى شروع مى‌شود. از عوارض مهم کرم، کمخونى و سپس ضایعه‌هاى بافتى است که براثر تخم‌گذارى و شروع آسیب‌هاى گرانولوماتوز عارض مى‌شود.

۳. مرحله مزمن:

به‌علت حضور کرم و تخم هر دو در اعضاء، باعث آسیب‌هاى پاتولوژیک و ضایعه‌هاى گرانولوماتوز و فیبروز مى‌شود. علایم بالینى بصورت بزرگى کبد و طحال، کمخونى آشکار، درد ناحیه زیر شکم و مثانه و اشکال در دفع ادرار بروز مى‌کند. امکان مهاجرت تخم کرم به سایر اعضاء مانند دستگاه تناسلى و روده‌ها وجود دارد. از عوارض دیگر شیستوزوما ضایعه‌هاى پوستى است که به‌علت ورود سرکر شیستوزوماى حیوانى – بخصوص پرندگان – در پوست بوجود مى‌آید. نوع دیگر به نام درماتیت سرکرى معروف است که عامل ایجاد شیستوزوماى گاومیش است و اورینتوبیلارز یا ترکستانیکوم نام دارد و از شمال کشور و سواحل دریاى خزر گزارش گردیده است.

- اپیدمیولوژى شیستوزوما هماتوبیوم در دنیا و ایران:

انسان تنها میزبان شیستوزوما هماتوبیوم است. آلودگى از راه پوست و تماس با آب‌هاى آلوده به سرکر صورت مى‌گیرد. بیمارى در کشورهاى آفریقائى و بعضى از کشورهاى آسیائى مانند ایران، عراق، سوریه، لبنان، عربستان سعودی، جنوب پرتغال، یونان و در بمبئى هندوستان انتشار دارد. میزان آلودگى در بعضى از کشورها، مانند مصر تا ۹۵% گزارش شده است. در ایجاد آلودگى به این کرم عوامل مختلفى دخالت دارند، از قبیل وجود حلزون میزبان واسط، کشاورزى و آبیارى و شرایط اقلیمى و غیره. این عارضه یک بیمارى شغلى است که بیشتر در کشاورزان شیوع دارد. سنین آلودگى بین ۱۰ تا ۲۰ و حداکثر ۳ تا ۱۵ سالگى است. انتقال به‌طور معمول در فصل گرم صورت مى‌گیرد. با توجه به اقدام‌هاى صحیح پیشگیرى و کنترل در ۵۰ سال اخیر در چارچوب طرح سازمان جهانى بهداشت در کشور توسط انستیتو تحقیقات بهداشتى و دانشکده بهداشت دانشگاه تهران و مرکز مبارزه با بیمارى‌هاى واگیر، آلودگى به‌ این کرم رفته‌رفته کاهش پیدا کرد به‌طورى که در چند سال اخیر هیچ ‌مورد از آلودگى جدید گزارش نگردیده است. مراتب کنتزل قطعى بیمارى به سازمان جهانى بهداشت گزارش شده است تا مورد تأئید قرار گیرد.

- پیشگیرى و کنترل:

با توجه به زیست‌شناختى انگل و چرخه آن در طبیعت اولین اقدام براى پیشگیری، مبارزه با میزبان واسط، یعنى حلزون مى‌باشد. از روش شیمیایى و بکاربردن حلزون‌کش‌هایى مثل فرسکان ۵ppm، پنتاکلروفنیل ۱۰ppm و بایر ۱ppm73 علیه میزبان واسط استفاده مى‌شود. بهسازى محیط و ایجاد تسهیل‌هاى بهداشتی، مانند آب سالم و توالت بهداشتى و آموزش بهداشت و درنهایت درمان با داروى مناسب همراه با هم، مى‌تواند در پیشگیرى نتیجهٔ بهترى داشته باشد. نتیجه این اقدام‌ها منجر به کنترل انگل در مناطق آلوده در کشور شده است.

فاسیولا (Fasciola)

این کرم از دستهٔ ترماتودها است. میزبان این کرم حیوان‌هاى علف‌خوار نشخوارکننده مانند بُز، گوسفند، گاو، شتر، گاومیش، آهو، خرگوش و … مى‌باشند. این ترماتود از دستهٔ فلوک‌هاى کبدى است و کرم بالغ در مجارى صفراوى بسر مى‌برد. این جنس شامل دوگونه هپاتیکا و ژایگانتیکا است. انسان به‌طور تصادفى گرفتار این کرم مى‌شود.

کرم بالغ فاسیولا هپاتیکا کرمى پهن، برگى‌شکل و هرمافرودیت است که درازى آن ۳۰ و پهنا ۵ تا ۱۰ میلیمتر است و رأس آن مخروطى‌شکل مى‌باشد. گونهٔ ژایگانتیکا بزرگتر و تا ۷۰ میلى‌متر مى‌رسد. کرم‌ها تخم‌گذار و اندازه تخم کرم ۱۲۰ تا ۱۵۰ میکرون و داراى دریچه بوده، به رنگ زرد متقارن است.

تخم کرم ازطریق مجراى صفراوى میزبان نهائى وارد روده شده، با مدفوع خارج مى‌شود. وقتى تخم‌ها در آب قرار گیرند، میراسیدیوم آزاد و به درون بدن حلزون میزبان واسط که لیمنه نامیده مى‌شود، نفوذ مى‌کند. در نهایت سرکر، در بدن حلزون تشکیل و آزاد مى‌شود، در محیط خارج بصورت متاسرکر (سرکر درون‌پوشش) در مى‌آید و روى گیاه‌هاى حاشیه مسیر آب‌هاى جارى قرار مى‌گیرد. میزبان نهائى با مصرف گیاهان آلوده به متاسرکر، عامل آلوده‌کننده را مى‌خورد. متاسرکر در روده آزاد مى‌شود. سپس به‌طور فعال به محوطه عمومى شکم رفته، از راه کپسول گلیسون وارد کبد و مجارى صفراوى مى‌شود و طى ۲ تا ۳ ماه به کرم بالغ تبدیل شده، تخم‌گذارى مى‌کند. بیمارى ناشى از این کرم را فاسیولوز مى‌نامند. علایم بالینى بصورت درد ناحیه زیر جناغ سینه و سنگینى شکم، ترشى و نفخ روده، سرفه‌هاى شبانه و بالارفتن ائوزینوفیل خون و ایجاد دانه‌هاى جلدى و بندرت کمخونى بروز مى‌کند.

کرم‌هاى جوان به داخل بافت پارانشیم کبد مى‌رود و باعث افزایش فعالیت سنتز پرولین در کبد مى‌گردد. در آلودگى شدید و مراحل پیشرفته بیمارى امکان فیبروز بافت کبد وجود دارد. در بعضى موارد در سطح کبد، به‌علت وجود کرم امکان دارد آبسه تشکیل شود. تخم‌هاى کرم در قسمت‌هاى مختلف بافت کبد به‌چشم مى‌خورند. این کرم‌ها در مرحله‌اى که وارد بافت مى‌شوند ممکن است خونخوارى کنند. با توجه به نشانه‌ها و پیشینه بیمار، لازم است که آزمایش اختصاصى صورت گیرد. در این روش با کشیدن (درناژ) مایع دوازدهه، تخم در زیر میکروسکوپ تشخیص داده مى‌شود. چنان‌چه این روش امکان‌پذیر نباشد، باید با آزمایش مدفوع در سه نوبت و سه روز متوالى با استفاده از روش مستقیم و فرمالین اتر اقدام نمائیم. در پاره‌اى از موارد از روش‌هاى سرم‌شناختى استفاده مى‌شود. تا چند سال پیش درمان این کرم، بسیار مشکل بود، ولى در حال حاضر با بهره‌گیرى از داروهاى تریکلابمدازول (Triclabemdazole) انسانى یا حیوانى به‌مقدار ۱۰ میلى‌گرم به ‌ازاء هر کیلوگرم وزن بدن در یک نوبت و درموارد شدید بیماری، تکرار آن به‌فاصلهٔ ۲۴ ساعت بعد، به‌آسانى درمان مى‌شود؛ به‌طورى که در همه‌گیرى وسیع بیمارى در شمال ایران و اولین همه‌گیرى آن در کرمانشاه به‌وفور مصرف شده و تأثیر سریع و قاطعى را نشان داده است.

- اپیدمیولوژى بیمارى فاسیولوز در دنیا و ایران:

آلودگى به این کرم براثر مصرف سبزى‌ها، سالاد و آب آلوده عارض مى‌شود. این آلودگى در بیشتر نقاط و بخصوص در کشورهائى که به کار پرورش دام‌هاى اهلى اشتغال دارند، شایع است. میزبان اصلى کرم؛ گاو، گوسفند، بز، خوک، خرگوش و آهو مى‌باشند.

آلودگى به این انگل در نقاط مختلف کشور در حیوان‌هاى علف‌خوار گزارش شده است. نسبت آلودگى در مناطق شمال و غرب بیشتر از سایر نقاط است. شدت آلودگى در دام‌ها به‌ترتیب در گوسفند، بز گاو و گاومیش مى‌باشد. حلزون میزبان واسط در کشور انواع لیمنه و گونه‌هاى ژدروزیانا، ترانکاتولا، پرگرا، اوریکولاریا و استاگنالیس مى‌باشد.

در طى سال‌هاى ۶۸-۱۳۶۷ اپیدمى قابل‌توجهى از فاسیولیازیس در کشور و در شهرهاى انزلی، رشت، لاهیجان از استان گیلان و در جمعیتى بین ۲۰۰۰ تا ۱۰،۰۰۰ نفر اتفاق افتاد که پس از پى‌گیرى لازم ازطرف دانشکده بهداشت دانشگاه تهران و انستیتو پاستور و دانشگاه علوم ‌پزشکى گیلان بیمارى مهار گردیده و آلودگى کاهش پیدا کرد. درضمن اولین همه‌گیرى انسانى فاسیولیازیس، در غرب کشور، در سال ۱۳۷۸ در استان کرمانشاه به‌وقوع پیوست که با همکارى دانشگاه علوم پزشکى کرمانشاه، انستیتو پاستور و دانشکده بهداشت دانشگاه تهران و اداره کل پیشگیرى و مبارزه با بیمارى‌ها کنترل گردید.

- پیشگیرى و کنترل:

درزمینه پیشگیرى و کنترل کرم، با توجه به راه انتقال، اقدام‌هاى زیر الزامى است:

- مبارزه با میزبان واسط حلزون، با حلزون‌کش‌هاى مناسب

- آموزش بهداشت و آشنا نمودن ساکنان مناطق به نحوه آلودگى

- رعایت کردن اصول بهداشتى در مصرف سبزى‌هاى تازه و آب آشامیدنى

دیکروسلیوم دندریتیکوم (Dicrocoelium dendriticum)

این انگل نیز از دسته ترماتودهاى کبدى بوده، از بسیارى جهت‌ها شبیه فاسیولا است. میزبان‌هاى واسط این کرم، حلزون‌هاى خشک‌زى هستند. میزبان قطعى و اصلى این کرم نیز علف‌خواران مى‌باشند. کرم بالغ ۱۵ میلى‌متر درازا و ۵ میلى‌متر پهنا دارد و کناره بدن دندانه‌هائى دارد. شکل آن شبیه سرنیزه با پیکان است. تخم کرم به‌اندازه ۳۰ تا ۴۰ میکرون و دریچه‌دار است.

تخم‌هاى حاوى میراسیدیوم در خشکى توسط حلزون‌هاى خشک‌زى از جنس زیرینا، هلیسلا و … خورده مى‌شود و پس از طى مراحل اسپوروسیت یک و دو به اجسامى به نام ژرم‌بال که داراى پوشش ژله‌اى مى‌باشند، تبدیل مى‌شود و از حلزون خارج شده، در محیط بیرون توسط مورچه‌اى به نام فورمیکافوسکا (Formica Fusca) خورده مى‌شود و در بدن مورچه به متاسرکر تبدیل مى‌گردد. میزبان نهائى پس از خوردن مورچهٔ آلوده به متاسرکر آلوده‌شده، سرکر از روده عبور کرده، به کبد مى‌رود. بیمارى‌زائی، تشخیص، درمان، پیشگیرى و کنترل این کرم، شبیه فاسیولا مى‌باشد.ادامه مطلب
تاريخ : شنبه 1391/07/29 | 11:25 PM | نویسنده : محسن آزاد |

Iodamoeba buetschlii

Trophozoite
Cysts with iodine staining inclusions


تاريخ : جمعه 1391/07/21 | 11:29 AM | نویسنده : محسن آزاد |

Cysts
Mature Entamoeba histolytica/Entamoeba dispar cysts have 4 nuclei that characteristically have centrally located karyosomes and fine, uniformly distributed peripheral chromatin.  Cysts usually measure 12 to 15 µm.

Entamoeba histolytica/dispar cyst in wet mount E. histolytica/E. dispar cyst in wet mount
A B

A: Cyst of E. histolytica/E. dispar in an unstained concentrated wet mount of stool.  Notice the chromatoid body with blunt, rounded ends (arrow).
B: Cyst of E. histolytica/E. dispar in a concentrated wet mount stained with iodine.

E. histolytica/E. dispar cyst stained in trichrome E. histolytica/E. dispar cyst stained in trichrome
C D

C: Cyst of E. histolytica/E. dispar stained with trichrome.  Three nuclei are visible in the focal plane (black arrows), and the cyst contains a chromatoid body with typically blunted ends (red arrow).
D: Cyst of E. histolytica/E. dispar stained with trichrome.  Notice the chromatoid body with blunt, rounded ends (arrow).

Trophozoites
Entamoeba histolytica/Entamoeba dispar trophozoites have a single nucleus, which have a centrally placed karyosome and uniformly distributed peripheral chromatin.  This typical appearance of the nucleus is not always observed as some trophozoites can have nuclei with an eccentric karyosome and unevenly distributed peripheral chromatin.  The cytoplasm has a granular or "ground-glass" appearance.  E. histolytica/E. dispar trophozoites usually measure 15 to 20 µm (range 10 to 60 µm), tending to be more elongated in diarrheal stool.

Erythrophagocytosis (ingestion of red blood cells by the parasite) is the only morphologic characteristic that can be used to differentiate E. histolytica from the nonpathogenic E. dispar.  However, erythrophagocytosis is not typically observed on stained smears of E. histolytica.

E. histolytica/E. dispar trophozoite in a wet mount
E F

E, F: Trophozoites of E. histolytica/E. dispar in a direct wet mount stained with iodine.

E. histolytica/E. dispar trophozoite stained with trichrome E. histolytica trophozoite stained with trichrome
G H

G: Trophozoite of E. histolytica/E. dispar, measuring approximately 16.7 µm, stained with trichrome.  The image was taken at 1000× magnification and contributed by the Kansas Department of Health and Environment.
H: Trophozoite of E. histolytica.  The specimen was preserved in poly-vinyl alcohol (PVA) and stained in trichrome.  PCR was performed on this specimen to differentiate between E. histolytica and E. dispar.

E. histolytica trophozoite with ingested erythrocytes
I

I: Trophozoite of E. histolytica with ingested erythrocytes stained with trichrome.  The ingested erythrocyte appears as a dark inclusion.  Erythrophagocytosis is the only characteristic that can be used to differentiate morphologically E. histolytica from the nonpathogenic E. dispar.

E. histolytica trophozoites in colon tissue Entamoeba histolytica in perianal biopsy
J K

J: Trophozoites of E. histolytica in a colon biopsy specimen, stained with hematoxylin and eosin (H&E).
K: Trophozoites of E. histolytica in a perianal biopsy specimens, stained with H&E.تاريخ : جمعه 1391/07/21 | 11:26 AM | نویسنده : محسن آزاد |
Entamoeba hartmanni

Cysts of Entamoeba hartmanni are similar to those of E. histolytica but smaller, measuring 5-10 µm. Mature cysts contain four nuclei that possess a small, discrete centrally-located karyosome and evenly-distributed peripheral chromatin. Cysts may not be visible in unstained specimens. The cytoplasm in mature cysts may contain diffuse glycogen and rounded or elongated chromatoid bodies with rounded ends.

Entamoeba hartmanni cyst in wet mount Entamoeba hartmanni cyst stained with trichrome
O P

O: Cyst of an E. hartmanni in a wet mount, stained with iodine.
P: Cyst of E. hartmanni stained with trichrome. Notice the bluntly-ended chromatoid bodies.

Trophozoites of Entamoeba hartmanni usually measure 5-15 µm. These trophozoites possess a single nucleus that contains a small, compact centrally or eccentrically-located karyosome and fine, uniform peripheral chromatin. Nuclei are usually not visible in unstained specimens. The cytoplasm is finely granular. Movement in living trophozoites is described as nonprogressive.

Entamoeba hartmanni trophozoite stained with trichrome Entamoeba hartmanni trophozoite stained with trichrome
Q R

Q: Trophozoite of E. hartmanni stained with trichrome.
R: Trophozoite of E. hartmanni stained with trichrome. In the upper-right of the image is a cyst-like body of Blastocystis hominis.تاريخ : جمعه 1391/07/21 | 11:19 AM | نویسنده : محسن آزاد |

Dientamoeba fragilis

Dientamoeba fragilis is an amoeboflagellate and, though forming no flagella, is most closely allied with the flagellates. It is currently placed within the family Monocercomonadidae. Trophozoites are small, 5-12 micrometers in length, and 60-80% are binucleate. Good staining reveals a mitotic spindle interconnecting the two nuclei. No cysts are formed and the parasite is unable to survive passage through the stomach.

Like most intestinal amoebae (or in this case amoebae-like organism), Dientamoeba fragilis can cause mild to moderate diarrhea and abdominal discomfort. However, it is not known to be invasive like Entamoeba histolytica. Studies have shown that D. fragilis can survive in the eggs of the human pinworm, Enterobius vermicularis (1956, Am. J. Trop. Med. Hyg. 5: 258-265; 1977, Am. J. Trop. Med. Hyg. 26: 16-22). Thus, like the closely related Histomonas meleagridis, it is likely that transmission of this protozoan is also through ingestion of pinworm ova.

One recent study (2000, J Clin Microbiol 38: 4653-4654) has revealed two distinct genetic variants. These may or may not represent distinct, morphologically similar species.تاريخ : جمعه 1391/07/21 | 11:12 AM | نویسنده : محسن آزاد |

Entamoeba gingivalis

Entamoeba gingivalis is an Entamoeba histolytica-like amoebae that lives in/on the teeth, gums, and sometimes tonsils. It measures 10-35 micrometers in length. Endocytotic vacuoles are often numerous and the parasite will ingest bacteria, leukocytes, and erythrocytes (dark circles in trophozoites, above) although it is not itself invasive. No cysts are formed and transmission is entirely by oral-oral contact. Multiple samplings reveal the parasite to colonize the oral cavity of nearly all adult humans.

Here's a fun fact. Several reports have documented colonization of the uterus by Entamoeba gingivalis. One intriguing study (1980, Acta Cytol. 24: 413-420) revealed about 10% of all intrauterine devices (IUDs) to be colonized by the filamentous plaque causing bacterium, Actinomyces. This bacterium is one favorite food item of Entamoeba gingivalis. Of those women with IUDs colonized by Actinomyces, approximately 10% of those also harbored the amoeba (IUDs without the bacterium had no amoebae). Thus, about 1% of all females with IUDs are thought to harbor uterine E. gingivalis. Food for thought?تاريخ : جمعه 1391/07/21 | 11:9 AM | نویسنده : محسن آزاد |

Endolimax nana

Trophozoite and
Blastocystis hominis
Trophozoites in fecal smear

Trophozoites in fecal smear
Cysts in fecal smear
Endolimax nana is the smallest of human intestinal amoebae. Trophozoites measure 5-15 micrometers in length, usually 6-8 micrometers in length, and cysts 6-8 micrometers in diameter. Good fixation and staining, such as with Schaudinn's fixative and an iron hematoxylin stain, allow for relatively easy differentiation of the trophozoites from those of the slightly larger Iodamoeba buetschlii. However, with todays rapid fixatives and stains, and the resulting nuclear distortion, trophozoites of the two amoebae are easily confused. Although considered a non-pathogen, recent studies have shown E. nana to cause periodic, mild-moderate diarrhea and intestinal discomfort.


تاريخ : جمعه 1391/07/21 | 11:8 AM | نویسنده : محسن آزاد |

Entamoeba coli

individual trophozoites from feces

individual trophozoites from feces

cysts from fecesتاريخ : جمعه 1391/07/21 | 11:5 AM | نویسنده : محسن آزاد |

Entamoeba histolytica

individual trophozoites from feces

individual trophozoites from feces

individual cysts from fecesتاريخ : جمعه 1391/07/21 | 11:4 AM | نویسنده : محسن آزاد |

  ( عفونت با انگل آمیب هیستولیتیکا)

?                   مرور کلی

این انگل بیشتر عفونت روده ای ایجاد می کند ولی عفونت علامتدار فقط در 10% موارد رخ می دهد و باقی موارد بدون علامت می باشد. بعضی افراد بیشتر دچار آلودگی می شوند از جمله کسانیکه در مناطق با بهداشت پائین زندگی می کنند و یا کسانیکه به این مناطق سفر می کنند. همچنین افرادی که  در محلهائی بطور گروهی زندگی می کنند مثلاً پادگانها، خانه سالمندان ، محل نگهداری افراد عقب مانده ذهنی نیز بیشتر به این بیماری مبتلا می شوند.
ادامه مطلب
تاريخ : سه شنبه 1391/07/18 | 10:4 AM | نویسنده : محسن آزاد |

به طور کلی پنج سلسله برای موجودات زنده در نظر گرفته می شود که عبارتند از:


1- سلسله مونرا (Kingdom Monera): شامل باکتریها و جلبک های سبزآبی که دارای سلول های پروکاریوت ميباشند.


2- سلسله آغازیان (Kingdom Protista): شامل تک یاخته ایهایی است که دارای سلولهای یوکاریوت میباشند.تغذیه آن ها از راه هتروتروفیک و انگلی ویا از طریق فتوسنتز صورت می گیرد. این سلسله از موجودات زنده به دو زیر سلسله آغازیان گیاه مانند (Protophyta) و آغازیان جانورمانند (Protozoa) تقسیم بندی می شوند.


3- سلسله قارچ ها (Kingdom Fungi): دارای سلولهای یوکاریوتی می باشند و دیواره یاخته ای آن ها از جنس کیتین است.دو گروه عمده آن ها عبارتند از مخمرها (تک یاخته ای) و کپک ها (توده سلولی).


4- سلسله گیاهان (Kingdom Plantae): که خزه تا گیاهان عالی را شامل می شوند.


5- سلسله جانوران (Kingdom Aniimalia): که اسفنج ها تا جانوران عالی را شامل می شوند. جانور موجود زنده ای است با سلولهای یوکاریوت، دارای سلولهایی است بدون دیواره اسکلتی و پلاست، سلول جانوری برخلاف سلول گیاهی دارای سانتریول است که به صورت هتروتروفی تغذیه میکند.تاريخ : سه شنبه 1391/07/11 | 10:3 AM | نویسنده : محسن آزاد |

سالك توسط گزش برخي گونه‌هاي پشه خاكي آلوده منتقل مي‌شود. پشه خاكي بسيار كوچك است و اندازه آن حدود يك سوم پشه‌هاي معمولي است و به سختي مشاهده مي‌شود. در ايران دو نوع سالك شهري (نوع خشك) و روستايي (نوع مرطوب) وجود دارد. در سالك نوع شهري (خشك) مخزن بيماري عمدتا بيماران مبتلا و به طور تصادفي سگ‌ها هستند و پشه خاكي ماده پس از خونخواري از اطراف زخم سالك، آلوده شده و در خون‌خواري مجدد در فرد سالم باعث انتقال بيماري مي‌شود.

به گزارش ايسنا، در سالك نوع روستايي (مرطوب) موش‌هاي صحرايي مخزن بيماري هستند و پشه خاكي ماده پس از خونخواري از موش صحرايي مبتلا، آلوده شده و در خونخواري مجدد در فرد سالم باعث انتقال بيماري به او مي‌شود.

علائم سالك چيست؟

پس از چند هفته تا چند ماه از گزش پشه خاكي آلوده، برجستگي كوچك قرمز رنگي ظاهر شده كه به تدريج بزرگ و بزرگتر شده و مركز آن زخم مي‌شود. تعداد ضايعات معمولا يكي است و ممكن است متعدد نيز باشد. در سالك نوع روستايي ترشحات چركي در اطراف زخم وجود دارد و اطراف آن قرمز و برجسته است كه به همين دليل به آن نوع مرطوب گفته مي‌شود. در سالك نوع شهري ضايعه معمولا بدون ترشح و چرك است بنابراين به آن نوع خشك نيز مي‌گويند. احتمال عفونت ثانويه با باكتري‌ها نيز وجود دارد كه در بيمار ايجاد عوارض مي‌كند.

ضايعات معمولا بدون درد و خارش است.ضايعه سالك به شكل يك زخم بدشكل ممكن است براي بيشتر از يك سال باقي بماند كه موجب اثرات رواني در بيمار حتي پس از بهبودي شود. در برخي موارد با تهاجم به پلك و بيني ممكن است موجب ايجاد ضايعه ماندگار در چهره و يا تغيير شكل شديد در بيمار شود. همچنين ايجاد عفونت ثانويه با باكتري‌ها، ممكن است عوارض منتشر شديد را ايجاد كند.

آيا سالك قابل پيشگيري است؟

با رعايت موارد ذيل مي‌توان احتمال ابتلا به سالك را بسيار كاهش داد و يا اصلا به آن مبتلا نشد:

در مناطقي كه اين بيماري وجود دارد حتي‌الامكان در هنگام غروب آفتاب و شب از خانه خارج نشويد، چرا كه در اين زمان پشه خاكي حداكثر فعاليت را دارد. روي پنجره‌ها توري مناسب نصب و پشت درها پرده مناسب آويزان كنيد تا امكان ورود پشه خاكي به داخل خانه به حداقل برسد. در هنگام غروب آفتاب و در طول شب از پشه‌بند آغشته به حشره‌كش استفاده كنيد. براي از بين بردن پشه‌ها در داخل اتاق‌ها از اسپري حشره‌كش استفاده كنيد. در صورت بروز سالك درمان خود را جدي بگيريد؛ چرا كه در نوع شهري امكان انتقال بيماري به افراد سالم وجود دارد. خانه خود را با فاصله مناسب از اصطبل‌ دام‌ها بسازيد. در جمع‌آوري و دفع مناسب زباله، نخاله‌هاي ساختماني و تسطيح مخروبه‌ها كه مكان‌هاي مناسبي براي تكثير پشه خاكي هستند دقت كنيد و با مسئولين مربوطه همكاري كنيد. جهت معدوم كردن جوندگان در نوع روستايي با مسئولين ذيربط همكاري كنيد. در كنترل بيماري در سگ‌ها و نگهداري بهداشتي سگ‌ها در نوع شهري با مسئولين همكاري كنيد.

آيا بيماري سالك نياز به درمان دارد؟

در سالك نوع شهري چون بيماران مخزن بيماري هستند حتما لازم است بيماران تحت درمان قرار گيرند تا با درمان و بهبودي حالت مخزن بودن آنها از بين برود.

لذا خطر آلوده شدن پشه‌هاي خاكي‌ و انتقال بيماري وجود نخواهد داشت. در سالك نوع روستايي فقط موارد خاص تحت درمان قرار مي‌گيرند كه شامل ضايعات بيشتر از 3 سانتي‌متر، ضايعات موجود در صورت، تعداد بيشتر از 3 ضايعه، ايجاد ضايعه منتشر سالكي و وجود ضايعه در روي مفاصل، مي‌باشند.

درمان سالك به دو صورت موضعي و عضلاني انجام مي‌شود. درمان موضعي به صورت تزريق دارو به اطراف زخم هفته‌اي يكبار و يخ زدن آن توسط مواد خاص (كرايو) دو هفته يكبار (حداكثر 12 هفته) انجام مي‌شود. درمان عضلاني به صورت تزريق روزانه دارو به مدت 14 روز (در نوع روستايي) و 21 روز (در نوع شهري) است.پانسمان ضايعه سالكي در كنترل بيماري از اهميت خاصي برخوردار است. پانسمان ضايعه ضمن پيشگيري از عوارض عفوني، باعث جلوگيري از آلوده شدن پشه خاكي و قطع زنجيره انتقال مي‌شود. بنابراين لازم است محل زخم را روزانه يك يا دو بار با آب لوله‌كشي و صابون شسته و با بتادين يا پماد اكسيد دوزنگ پانسمان شود.تاريخ : یکشنبه 1391/04/04 | 0:26 AM | نویسنده : محسن آزاد |
فرم تروفوزوئیت ژیاردیا

فرم کیست ژیاردیا

 
چرخه زندگی ژیاردیا


تاريخ : شنبه 1391/01/12 | 8:51 PM | نویسنده : محسن آزاد |

هدف اصلي ازانجام آزمايش مستقيم نمونه مدفوعي كه حاوي ماده نگهدارنده نمي­باشد  بررسي حركت تروفوزوئيت تك ياخته­ها، گزارش رنگ، قوام، ميزان WBC, RBC و .... است بنابراين روش صحيح اين است كه گزارش آزمايش مستقيم نمونه به صورت گزارش اوليه به پزشك داده شود و گزارش روش تغليظ و رنگ آميزي دائمي بعداً به اطلاع پزشك برسد.

همانطوري كه قبلاً ذكرگرديد بايد به اين نكته توجه نمود كه نمونه مدفوعي كه در ماده نگهدارنده جمع آوري مي­شود جهت انجام آزمايش مستقيم مناسب نيست، اما مي­توان در رابطه با نوع ماده نگهدارنده بر روي اين نمونه آزمايش تغليظ و رنگ آميزي دائمي را انجام داد. استفاده از روش تغليظ به عنوان قسمتي از روش كامل بررسي نمونه مدفوع جهت جستجوي انواع انگل­ها مي­باشد. تعداد ارگانيسم­ها كه ممكن است در آزمايش مستقيم تشخيص داده نشود، بوسيله اين روش شناسايي مي­گردد. دو نوع روش تغليظ وجود دارد.

1-       شناور سازي (Flotation)

2-      رسوب گيري (Sedimentation)

اساس اين روش­ها آن است كه كيست­هاي تك ياخته­ها، اووسيست، تخم كرم­ها و لاروها از مواد اضافي موجود در مدفوع بوسيله عمل سانتريفوژ نمودن و با اساس تفاوت در وزن مخصوص جدا مي­گردد.

1-       روش استاندارد شناورسازي با سولفات روي (Zinc sulfate flotation) در روش شناور سازي، كيست­هاي تك ياخته و بعضي از تخم كرم­ها از مواد اضافي موجود در مدفوع، بر اساس استفاده از يك مايع با وزن مخصوص بالا، جدا مي­گردند. عناصر انگلي در سطح مايع مشاهده و مواد اضافي در ته لوله باقي مي­ماند. اين روش آسان­تر از روش رسوب گيري است، اما به هر حال بيشتر تخم كرم­ها مانند تخم­هاي دريچه دار و يا تخم­هاي خيلي سنگين مانند تخم آسكاريس غير بارور با اين روش تغليظ نمي­گردند.

بايد وزن مخصوص محلول سولفات روي در حد معيني باشد و نيز همه ارگانيسم­هايي كه در سطح مايع و در رسوب تجمع حاصل كرده­اند، جدا گرديده و تشخيص داده شوند. بايد نمونه در مدت 15 تا '20 بعد از مرحله سانتريفوژ نهايي بررسي شود، در غير اين صورت ارگانيسم شكل طبيعي خود را از دست داده و يا تخريب مي­گردد.

نمونه: بايد تازه باشد و يا در محلول نگهدارنده مانند فرمالين 5 يا 10 %  بافره و يا SAF = Sodium Acetate – Acetic Acid – Formalin نگهداري شده باشد.

 -           براي نمونه­هاي خيلي آبكي مرحله سانتريفوژ روش تغليظ را مي­توان حذف نمود.

مواد:

فرمالين 5 يا 10 % بافره يا SAF- سرم فيزيولوژي 0/85g%، محلول سولفات روي (كحلول آبي 33)، حدود 330 گرم سولفات روي را با آب مقطر (به ميزان 670 ميلي ليتر) به حجم ليتر برسانيد.

وزن مخصوص محلول فوق بايد جهت نمونه­هاي نگهداري شده در فرمالين به ميزان 20/1 و براي نمونه­هاي تازه 18/1 باشد. در غير اين صورت بايد بوسيله اضافه نمودن سولفات روي و يا آب مقطر تنظيم گردد و در بطري­هاي در پيچ دار ذخيره گردد. تاريخ انقضاء را به مدت 36 ماه بعد از تاريخ ساخت بر روي بر چسب شيشه بنويسد و يا در صورتي كه وزن مخصوص از 02/0± واحد تغيير كرده باشد، بايد محلول جديدي ساخته شود.ادامه مطلب
تاريخ : پنجشنبه 1390/12/04 | 7:22 PM | نویسنده : محسن آزاد |
 

ژیاردیـا لامبلیــا (دئودنالیس) یکـی از پاتوژن‌هـای تک‌یاخته‌ای مهم است که در طبقه بندی جزو تاژک داران روده‌ای قرار می‌گیرد. این انگل انتشار جهانی داشته، شیوع آن حدود ۲۰۰ میلیون نفر در دنیا تخمین زده می شود.

در مرور ۳۰۰ بررسی انجام گرفته در زمینه انگل های روده ای انسان درایران در نیم قرن گذشته، ژیاردیا در کنار آنتامبا هیستولیتیکا، شایع ترین تک یاخته های بیماریزا بوده اند. مهمترین راه انتقال آن توسط آب آلوده بوده ولی انتقال فرد به فرد و نیز انتقال از راه غذا نیز اهمیت دارد.

 

مهمترین علایم بیماری به ترتیب شیوع شامل: اسهال، سستی، نفخ شکم، دفع مدفوع چرب و بد بو، کرامپ های شکمی، تهوع، بی اشتهائی، کاهش وزن، استفراغ، تب، کهیر و یبوست می باشند.

عواملی که باعث افزایش احتمال این عفونت می شوند،عبارتند از :زندگی در محیط های شلوغ و غیر بهداشتی(که در مورد کودکان مهمد کودک بسیار مهم است)،آب آشامیدنی غیر استاندارد ، کاهش اسید معده و رعایت نکردن بهداشت فردی . از خوردن غذای پخته نشده خودداری کنید .

در هنگام مسافرت و گردش خارج از منـزل از مصرف آب های غیـربهداشتی حتی بـرای شستشو خودداری کنید .

 

اگرچه بیماری خوش خیم است، در بعضی افراد بویژه بچه ها و خانم‌های باردار ممکن است بیماری شدید با کاهش مایعات بدن و نیاز به بستری شدن ایجاد کند  . اسهال مزمن ناشی از ژیاردیا خودبخود یا با درمان بهبود می یابد ولی بویژه در بچه ها با کاهش وزن، علایم شبیه اسپرو، استئاتوره و سوءجذب ویتامین بی ۱۲، ویتامین آ، پروتئین دی، گزیلوز و آهن همراه است . گاهی عدم تحمل لاکتوز وجود دارد. نظرات در مورد تأثیر ژیاردیازیس مزمن در رشد کودکان هنوز مورد بحث است.

روش تشخیص معمــول ژیاردیازیس، آزمــون میکروسکوپی مستقیم مدفوع برای یافتن انگل می باشد

اتیولوژی

ژیاردیا لامبلیا(G.lamblia) یک تک یاخته تاژکدار است که تروفوزوایت پهن و گلابی شکل آن بین ۵/۹ تا ۲۰ میکرون طول و ۵ تا ۱۵ میکرون عرض دارد. دارای دو هسته و چهار زوج تاژک است. کیست بیضوی آن، ۱۰ میکرون طول، ۸ میکرون عرض(به طور متوسط) و دو یا چهار هسته دارد.

وجود صفحه مکنده در سطح شکمی‏ژیاردیا چسبیدن آن را به مخاط روده تسهیل می‏نماید. PH مطلوب برای تروفوزوایت ۶ تا ۷ است و در اثر شرایط نامساعد (اسید معده) به سرعت نابود می‏گردد و به نظر نمی‏رسد که در انتشار بیماری نقشی داشته باشد مدفوع معمولا تنها حاوی کیست است اما در زمان بروز اسهال، تروفوزوایت نیز ممکن است مشاهده شود. کیست در قسمت انتهائی ایلئوم تشکیل می‏شود و قادر است به مدت ۳ ماه در آب زنده بماند. غلظتهای معمول کلر که برای تصفیه آب آشامیدنی به کار می‏رود کیست را از بین نمی‏برد. هر کیست پس از رسیدن به ژژونوم، چهار تروفوزوایت آزاد می‏کند.

اپیدمیولوژی
این انگل از تمام نقاط دنیا گزارش شده است اما میزان آلودگی انسانها در مناطق مختلف بین ۱ تا ۲۵ درصد متفاوت است. در مناطق گرمسیر و نقاطی که تراکم جمعیت زیاد و امکانات بهداشتی کم است شیوع بیشتری دارد.

اطفال حدود سه بار بیش از بزرگسالان مستعد ابتلاء به بیماری هستند و به همین دلیل موارد آلودگی با ژیاردیا در مدارس ابتدائی و یتیم خانه‏ها بیشتر مشاهده می‏گردد.

انسان تنها مخزن شناخته شده انگل است و انتقال بیماری از شخص به شخص یا از طریق مصرف غذا و آب آلوده (fecal-oral)صورت می‏گیرد.

به ندرت با نفوذ فاضلاب در آب آشامیدنی یک شهر ممکن است عفونت ژیاردیائی به صورت همه گیر بروز کند و باید توجه داشت که کلرینه کردن آب به روش معمول کیست ژیاردیا را نابود نمی‏کند. در برخی از موارد اسهال مسافران، ژیاردیا مسئول بوده است.

نشانه ‏های بالینی
در اکثر موارد آلودگی به ژیاردیا موجب بروز نشانه بالینی نمی‏گرددو در عده کمی‏از بیماران نیز شدت نشانه‏های بالینی از نفخ خفیف و سوء هضم تا اسهال شدید و سوء جذب متفاوت است. ژیاردیا هر چند که در شیرخواران نیز مشاهده می‏گردد اما در کودکان بزرگتر شایعتر است.

کیست ژیاردیا ممکن است در مدفوع تعدادی از افراد سالم جامعه (حاملین) یافت شود بدون آنکه نشانه بالینی داشته باشند.

فاصله بین آلودگی و بروز علائم حدود ۱۵ روز است و شروع بیماری ممکن است ناگهانی وبه صورت یک گاستروآنتریت حاد یا تحت حاد باشد. بی اشتهائی، تهوع، احساس سنگینی در اپیگاستر و اسهال آبی در اغلب بیماران وجود دارد. اسهال ممکن است مزمن شود و یا به صورت متناوب ظاهر گردد.

شکل مزمن(سندرم سوء جذب):

در بعضی موارد اسهال ناشی از ژیاردیا مزمن میشود و چند ماه طول می‏کشد. کاهش وزن،‌ اتساع شکم و نفخ ظاهر شده،‌ مدفوع کمرنگ و حجیم و بدبوست و تابلوی بیماری مشابه بیماری اسپرو می‏گردد. این مسئله می‏تواند علاوه بر کاهش وزن سبب اختلال در رشد کودکان گردد اما تمام اختلالات پس از درمان موفقیت آمیز عفونت، بهبود می‏یابند.

در این شکل از بیماری اختلال جذب چربی وجود دارد و ممکن است جذب گزیلوز ویتامین B12 نیز کاهش یابد.

پیشگیری :

اقدامات بهداشتی از نظر جمع آوری صحیح فاضلاب، محافظت منابع آب آشامیدنی از آلودگی و رعایت بهداشت فردی اصول کلی پیشگیری از بیماری را تشکیل می‏دهند. توصیه می‏شود تا اطرافیان نزدیک بیمار از نظر وجود ژیاردیا در روده (آزمایش نمونه مدفوع) مورد بررسی قرار گیرند.

این بیماری چه علائمی دارد ؟

در این بیماری ۱ تا ۳ هفته پس از مصرف آب آلوده (‌ آب کلردار بر دوره کیستیک بیماری اثر ندارد )‌اسهال انفجاری ،‌دل پیچه ،‌نفخ ،‌تهوع ،‌استفراغ ، تب خفیف ایجاد می شوند . به طور کلی اغلب موارد بدون علامت است . در مورد علامتدار اسهال ضعیف تا شدید کاهش وزن ،‌سوء جذب چربی ، تهوع و نفخ شکم دیده می شود .

زمان بروز علائم

پاسخ به عفونت در افراد مختلف است :

۱ – گاهی هیچ علامتی ظاهر نمی شود .]

۲ – گاه بیماری حاد با شروع ناگهانی اسهال انفجاری است .

۳ – گاهی نیز اسهال مزمن و سوء جذب که غالباً ماهها بطول می انجامد .

چقدر طول می کشد ؟

در صورت درمان موفقیت آمیز گاه ظرف یک هفته بهبود پیدا می کند و در صورتی که به صورت اسهال مزمن و سوء جذب ( شامل موارد ناشی از آنتی بیوتیک ) همراه با نفخ و اتساع و دردشکمی شود غالباً ماهها طول می کشد تا برطرف شود .

چگونه منتشر می شود ؟

ژیاردیا انتشار جهانی دارد و باعث عفونت در انسان ، سگ و حیوانات وحشی می شود

انتقال از فرد به فرد ، از طریق انتقال مدفوع آلوده به دهان یا بوسیله نوشیدن یا خوردن آب و غذای آلوده حاصل می شود .

چه کسی در معرض خطر است ؟

افرادی که در مواجهه با بیمار مبتلا به آن هستند ، مصرف کنندگان آب آلوده و غیرتصفیه شده مهدکودک ها ، مراکز نگه داری از عقب ماندگان ذهنی و مسافران به نواحی قفقاز و روسیه و کوههای راکی در معرض خطر هستند .

چه کنم اگر شک به ابتلای آن را داشته باشم ؟

با مراجعه به پزشک ،‌ آزمایش نمونه های متعدد مدفوع برای مشاهده این انگل لازم است .

آگهی

در ۳۰ درصد بیماران ۱ تا ۲ هفته تست های مدفوع مثبت است .

چگونه تشخیص داده می شود ؟

اکثر موارد به وسیله نمونه برداری بالام یا تغلیط فرمالین – اتر ،‌کیست یا تروفوزوئیت ژیاردیا را تشخیص می دهند . قدم بعد در صورت عدم تشخیص ،‌ آزمایش محتویات دوازدهه بوسیله نمونه برداری مستقیم است و بندرت نیاز به نوع لوله گذاری در دوازدهه می باشد . از آزمون ELISA می توان برای تعیین آنتی ژن های ژیاردیا در مدفوع استفاده کرد .

چگونه درمان می شود ؟

داروهای زیادی از جمله فورازولیدون ، ‌مترونیدازول و کیناکرین در درمان ژیاردیاز مؤثرند . درمان تمام بیماران از جمله حاملین بدون علامت بخصوص بچه ها و دست اندرکاران موادغذایی باید انجام شود .

مصرف کیناکرین و مترونیدازول در حاملگی ممنوع است با رعایت بهداشت فردی و پرهیز از آب آلوده از ابتلای به آن پیشگیری کنیدتاريخ : یکشنبه 1390/10/18 | 4:31 PM | نویسنده : محسن آزاد |

انگلي به نام شيستوزوماها

حدود 200 ميليون نفر در دنيا از انگل شيستوزوميا رنج مي برند. اين انگل سه نوع است : 1. هماتوبيوم، 2.مانسوني ، 3. ژاپونيکوم. البته دو نوع ديگر نيز در سالهاي اخير کشف شده اند که در اين مقوله نمي گنجد.

به گزارش سلامت نيوز، شيستوزوما در ايران به ويژه در نواحي جنوبي ( خوزستان ) بيشتر شايع است.

1. شيستوزوما هماتوبيوم

اين نوع انگل در خاورميانه وآفريقا بسيار شايع است وبه مدت 2 تا 3 ماه در بدن انسان به صورت نهفته وکمون مي ماند .

اين انگل از راه آب آلوده به انگل وتوسط « سرکر» که فرم ميکروسکوپي شيستوزوما است وارد پوست انسان شده يا از طريق دستگاه تناسلي هجوم مي آورد.

سپس وارد عروق ( وريدهاي ) بدن شده وپس از 2 تا 3 روز توسط جريان خون به ريه ها ومثانه و حالب منتقل شده ودر آنجا شروع به تخم ريزي مي کنند.

هماتوبيومها بيشتر در مثانه وحالب و روده وجود دارند ميزبان واسط ( حلزون ) منتقل مي شوند.

تظاهرات باليني

سوزش ادراري ، خونريزي ادراري، اختلالات کليوي ومغزي ومثانه از علائم باليني شيستوزوما هماتوبيوم هستند. آب آوردن کليه ها ونارسايي کليوي وعفونت ادراري ومغزي وسرطان مثانه وحتي مرگ نيز شايع است.

تشخيص

تشخيص نوع هماتوبيوم با مشاهد? تخمهاي شاخص انگل در بافتها يا ادرار است که با ميکروسکوپ مورد بررسي قرار مي گيرد. بررسيهاي آنتي بادي و آنتي ژن در تشخيص کمک مي کنند.

درمان

داروهايي چون، پرازي کوانتل ، متريفونات در درمان شيستوزوما هماتوبيوم مؤثرند.

پيشگيري

حذف حلزونهاي واسط از محيط ، بهداشت آب شهري واستخرها وبرکه هايي که در آن شنا مي شود، شيمي درماني گسترده افراد در معرض خطر از راههاي پيشگيري هستند.

2.شيستوزوما مانسوني

محل زيست و نشو ونماي اين انگل بيشتر در امريکاي جنوبي وافريقا و خاورميانه است. انگل بيشتر کبد را درگير مي کند و وريد باب را دچار انسداد و گرفتگي مي نمايد.

اختلالات کليوي و مغزي و پوستي نيز شايع است. اين انگل در مدفوع انسان قابل تشخيص است و با بيوپسي رکتوم وتست هاي سرولوژيکي هم مي توان به تشخيص نهايي رسيد. مانسوني با داروهايي چون پرازي کوانتل و اگزامني کوين قابل درمان است.

3.شيستوزوما ژاپونيکوم

اين انگل بيشتر در جنوب شرقي آسيا ، به ويژه چين وفيليپين يافت مي شود وميزبانان واسط، حلزونهاي دوزيست هستند. افزون بر انسان، پستانداران ديگري مانند گاو وبوفالوي آبي از مخازن انگل هستند.

دوره کمون يک ماه است وسبب سفت و سخت شدن ( فيبروز ) وريد باب ( پيش از ورود به کبد ) مي شوند.

اختلالات مغزي ( آنسفاليت ) وکليوي وکبدي و پوستي و تظاهرات باليني اين انگل به شمار مي روند.

تشخيص توسط مشاهد? تخمها در مدفوع فرد آلوده يا بافتها ، و از راههاي ميکروسکوپي وسرولوژي است. درمان با پرازي کوانتل است.تاريخ : پنجشنبه 1390/10/08 | 12:21 PM | نویسنده : محسن آزاد |
تاريخ : جمعه 1390/09/11 | 3:4 AM | نویسنده : محسن آزاد |
تاريخ : جمعه 1390/09/11 | 3:1 AM | نویسنده : محسن آزاد |
تاريخ : جمعه 1390/09/11 | 2:56 AM | نویسنده : محسن آزاد |
تاريخ : جمعه 1390/09/11 | 2:51 AM | نویسنده : محسن آزاد |
تاريخ : جمعه 1390/09/11 | 2:46 AM | نویسنده : محسن آزاد |
تاريخ : جمعه 1390/09/11 | 2:41 AM | نویسنده : محسن آزاد |
تاريخ : جمعه 1390/09/11 | 2:41 AM | نویسنده : محسن آزاد |
تاريخ : جمعه 1390/09/04 | 0:5 AM | نویسنده : محسن آزاد |
تاريخ : پنجشنبه 1390/09/03 | 11:57 PM | نویسنده : محسن آزاد |
تاريخ : پنجشنبه 1390/09/03 | 11:45 PM | نویسنده : محسن آزاد |
تاريخ : پنجشنبه 1390/09/03 | 11:39 PM | نویسنده : محسن آزاد |
تاريخ : پنجشنبه 1390/09/03 | 11:7 PM | نویسنده : محسن آزاد |
تاريخ : پنجشنبه 1390/08/26 | 11:46 PM | نویسنده : محسن آزاد |
تاريخ : پنجشنبه 1390/08/26 | 11:35 PM | نویسنده : محسن آزاد |
تاريخ : پنجشنبه 1390/08/26 | 11:31 PM | نویسنده : محسن آزاد |
تاريخ : پنجشنبه 1390/08/26 | 11:3 PM | نویسنده : محسن آزاد |
تاريخ : پنجشنبه 1390/08/26 | 10:55 PM | نویسنده : محسن آزاد |
تاريخ : پنجشنبه 1390/08/26 | 10:45 PM | نویسنده : محسن آزاد |
تاريخ : پنجشنبه 1390/08/26 | 10:45 PM | نویسنده : محسن آزاد |
تاريخ : پنجشنبه 1390/08/19 | 11:54 PM | نویسنده : محسن آزاد |
تاريخ : پنجشنبه 1390/08/19 | 11:48 PM | نویسنده : محسن آزاد |
تاريخ : پنجشنبه 1390/08/19 | 11:43 PM | نویسنده : محسن آزاد |
تاريخ : پنجشنبه 1390/08/19 | 11:32 PM | نویسنده : محسن آزاد |
تاريخ : پنجشنبه 1390/08/19 | 11:28 PM | نویسنده : محسن آزاد |
تاريخ : پنجشنبه 1390/08/19 | 11:27 PM | نویسنده : محسن آزاد |
تاريخ : پنجشنبه 1390/08/19 | 11:14 PM | نویسنده : محسن آزاد |
تاريخ : جمعه 1390/08/13 | 4:41 PM | نویسنده : محسن آزاد |
تاريخ : جمعه 1390/08/13 | 4:36 PM | نویسنده : محسن آزاد |
تاريخ : جمعه 1390/08/13 | 4:33 PM | نویسنده : محسن آزاد |
تاريخ : جمعه 1390/08/13 | 4:30 PM | نویسنده : محسن آزاد |
تاريخ : جمعه 1390/08/13 | 4:27 PM | نویسنده : محسن آزاد |
تاريخ : جمعه 1390/08/13 | 4:24 PM | نویسنده : محسن آزاد |تاريخ : جمعه 1390/08/06 | 7:58 PM | نویسنده : محسن آزاد |
تاريخ : جمعه 1390/08/06 | 3:18 AM | نویسنده : محسن آزاد |
تاريخ : جمعه 1390/08/06 | 3:13 AM | نویسنده : محسن آزاد |
تاريخ : جمعه 1390/08/06 | 3:8 AM | نویسنده : محسن آزاد |


تاريخ : جمعه 1390/08/06 | 3:5 AM | نویسنده : محسن آزاد |
تاريخ : جمعه 1390/08/06 | 2:55 AM | نویسنده : محسن آزاد |
تاريخ : جمعه 1390/08/06 | 2:52 AM | نویسنده : محسن آزاد |
تاريخ : جمعه 1390/08/06 | 2:48 AM | نویسنده : محسن آزاد |
تاريخ : جمعه 1390/07/29 | 3:43 AM | نویسنده : محسن آزاد |

شن هيداتيدادامه مطلب
تاريخ : جمعه 1390/07/29 | 3:38 AM | نویسنده : محسن آزاد |

کرم کدو خوک و انسان یا تنیاسولیوم از زمانهای قدیم شناخته شده است. یک سر کوچک گره مانند یا اسکولکس دارد که در کناره‌های آن چهار مکنده یا بادکش و در نوک یا روستلوم آن دایره‌ای از قلابهای متعدد دیده می‌شود. گردن یا منطقه جوانه ، اسکولکس را به بدن متصل می‌سازد. بدن شامل رشته‌ای تا ۱۰۰۰ بند یا پروگلوتید می‌باشد.بادکشها و قلابها بکار چسبیدن اسکولکس به دیواره روده میزبان می‌آید و زنجیره پروگلوتیدها در حفره روده آزادانه قرار گرفته است. پروگلوتیدهای جدید در ناحیه گردن دائما بوسیله جوانه زدن پدید می‌آیند و با فشار پروگلوتیدهای دیگر به عقب رانده می‌شود. همچنان که پروگلوتیدها به عقب می‌روند، اندازه آنها افزایش یافته ، کامل‌تر شده بالاخره جدا می‌گردند
ادامه مطلب
تاريخ : جمعه 1390/07/29 | 3:28 AM | نویسنده : محسن آزاد |

بند بارور تنیا ساژیناتا:

هر بند دارای انشعابات و رحم پر از تخم میباشد و فاقد منفذ است.

هر طرف تنه رحمی تعداد 15-30 شاخه جانبی منشعب میشود
ادامه مطلب
تاريخ : جمعه 1390/07/29 | 3:26 AM | نویسنده : محسن آزاد |

این انگل بیشتر عفونت روده ای ایجاد می کند ولی عفونت علامتدار فقط در ۱۰% موارد رخ می دهد و باقی موارد بدون علامت می باشد. بعضی افراد بیشتر دچار آلودگی می شوند از جمله کسانیکه در مناطق با بهداشت پائین زندگی می کنند و یا کسانیکه به این مناطق سفر می کنند.
ادامه مطلب
تاريخ : جمعه 1390/07/15 | 1:33 AM | نویسنده : محسن آزاد |

انگل شناسی در تاریخچه خود مراحل مختلفی را پشت سر نهاده است که امروزه هر یک از آنها جایگاه ویژه خود را دارند . اولین و بارزترین مرحله آن کشف انگل هاست . کشف و نامگذاری انگل های ناشناخته ، مطالعه آنها و قرار دادن آنها در سیستم های طبقه بندی بخش هیجان آور انگل شناسی امروزی است . حیوانات اهلی و وحشی به تعداد زیادی انگل مبتلا میشوند که انگل شناسان باید به آنها توجه کنند . درست است که حیوانات وحشی هم در معرض انواع آلودگی های انگلی اند ولی بدلیل پراکندگی و زندگی گونه های مختلف آنها در اقلیم های مجزا در معرض همه گیری شدید و مرگ قرار ندارند . در حالیکه حیوانات اهلی که سالیان سال تعداد زیادی از آنها در مراتع و آغل ها محصورند و یا مدفوع خود تخم یا نوزاد کرم ها و کیست تک یاخته ها را خارج می کنند باعث تراکم این عوامل بیماریزا در زمین میشوند. بنابراین ممکن است تعداد کرم های بالغ در این حیوانات باعث نابودی مبتلایان و کاهش رشد آنها شود . یکی دیگر از جنبه های انگل شناسی حیوانی نقش حیوانات اهلی و وحشی در انتقال آلودگی به انسان است که دسته ای از بیماریهای مشترک بین انسان و حیوان میباشند . آلودگی های انگلی از راه های مختلف به سلامت انسان و رفاه انسان آسیب می رساند . یکی از راهها سوء تغذیه است . اکثر آلودگی های انگلی انسان بر اثر خوردن مواد غذایی و آشامیدن آب های آلوده به مدفوع انسان ، ایجاد میشود . انگل ها خسارت اقتصادی هم به انسان وارد می سازند . اگر همزیستی را به رابطه ای که بهره مند شدن دوجانبه در موجود زنده ( صرف نظر از اثرات مفید و یا مضر یک موجود بر موجود دیگر ) بدانیم تقسیم بندی زیر می تواند مورد استفاده قرار گیرد . موجود انتقال یافته (همسفر) : این حالت به دو همزیست که صرفاً با هم مسافرت می کنند اطلاق میشود . هیچ یک از آنها وابستگی فیزیولوژیایی با دیگری ندارد . معمولاً یکی از انتقال یافته ها کوچکتر از دیگری است و یار بزرگتر ، آن را مکانیکی و خودبخود حمل میکند . برای مثال میتوان حمل باکتری ها توسط پاهای مگس یا اسپور قارچ ها روی پاهای سوسک ها را ذکر کرد . همزیستی مسالمت آمیز : در این مورد رابطه دوشریک دو طرفه است زیرا هر دو از هم بهره مند میشوند . معمولاً همزیستی مسالمت آمیز اجباری است زیرا در اکثر موارد وابستگی فیزیولوژیایی در حدی است که یکی از آنها نمی توانند بدون وجود دیگری زندگی کند. مثال بارز آن موریانه ها و تک یاخته های روده ای آنهاست . موریانه چون فاقد آنزیم سلولاز است نمی تواند رشته های سلولوزی را هضم کند ولی هزاران تک یاخته مژه دار که داخل روده موریانه زندگی می کنند آزادانه سلولاز می سازند و موریانه در سایه این آنزیم می تواند از هر مقدار چوبی که خورده است بعنوان غذا استفاده نماید . تک یاخته نیز در شرایط محیطی ثابت و امن داخل بدن موریانه که مملو از مواد غذایی و مقدار کمی اکسیژن است به زندگی ادامه می دهد . همزیستی پاک کننده نوعی دیگر از همزیستی مسالمت آمیز است که اجباری نیست و طی آن بعضی از حیوانات که پاک کنندگان نامیده می شوند ،برای همکاری با میزبان خود انگلهای خارجی ، بافت های آسیب دیده ، قارچ ها و سایر اجرام را بر می دارند . همسفره بودن : به حالتی اطلاق میشود که همزیست هم سفره از روابط خود با میزبانش بهره مند میشود، ولی میزبان از جانب شریک اش سود و زیانی نمی بیند . ارتباط بین ماهی چسبنده و ماهی های بزرگ دیگر یا لاکپشت ها از ایندسته میباشند . انگلی شدن : اگر یک همزیست عملاً به میزبانش آسیب وارد کند و به تعبیری بخرج میزبانش زندگی کند، آنگاه آنرا انگل مینامند. بنابراین انگل موجودی است که داخل یا خارج موجود دیگری بنام میزبان زندگی میکند و بدینوسیله غذا ، سواری و مسکن خود را تامین میکند ، به تولید مثل می پردازد و با میزبان رابطه متابولیکی دارد و به سلامتی میزبان آسیب وارد می سازد . راههای آسیب رساندن به میزبان متفاوت است . ممکن است اندام میزبان سوراخ شود ، بافت ها مورد تغذیه ، هضم و جذب قرار گیرد . بر اثر فرآورده های متابولیکی سمی ، میزبان مسموم شود و غذای میزبان چپاول شود . اکثر انگلها در رابطه با میزبان برای ادامه زندگی انگلی از چند روش استفاده میکنند .اگر انگل در سطح بدن میزبان زندگی کند ، انگل خارجی است و اگر داخل بدن به سر برد، انگل داخلی است .اکثر انگلها ، انگلهای اجباری اند یعنی بایستی حداقل بخشی از زندگی خود را برای بقاء و تکمیل سیر تکاملی بصورت انگلی طی کنند ولی بسیاری از انگل های اجباری دارای مرحله های آزاد زی در خارج از بدن میزبان و درون پوسته تخم بصورت نوزاد یا داخل کیست هستند . انگل های اختیاری معمولاً انگل نیستند ولی چنانچه تصادفاً خورده شوند و یا وارد زخم و سایر منافذ بدن گردند برای مدتی انگلی میشوند.اگر انگلی وارد بدن میزبانی غیر از میزبان بهنجار خود شود و یا به سطح بدنش بچسبد آنرا انگل تصادفی یا اتفاقی مینامند، مثلاً نماتودهایی که معمولاً انگل حشرات هستند ممکن است دوره کوتاهی داخل روده طیور زندگی کنند . انگل های تصادفی می توانند مدت زیادی در داخل یا خارج اندام میزبان غیر واقعی زندگی کنند. اگر انگل هایی تمام دوران بلوغ را در سطح یا داخل اندام میزبان دیگری بسر برند می توان به آنها انگل های دائمی گفت در حالیکه انگل های موقتی یا متناوب مانند مگس ها و ساس ها فقط از میزبان تغذیه کرده و سپس آنرا ترک می کنند . به انگلهای موقتی غالباً صیادان کوچک گفته می شود . گاهی ممکن است انگل میزبانش را بکشد ولی این امتیازی برای آن محسوب نمیشود . زیرا در آن صورت زندگی خودش هم به پایان میرسد . معمولاً انگل ها بخوبی با میزبان سازش یافته و آسیب های مختصری به میزبان می زنند اما برخی از انگل ها برای آنکه بالغ شوند باید ضایعات زیادی در بافت های میزبان به وجود آورند . میزبان ها : میزبان ها به چند گروه تقسیم میشوند . میزبانی که انگل بالغ در آن بوجود می آید و تولید مثل میکند میزبان نهایی نامیده میشود . میزبان واسط میزبانی است که بخشی از سیر تکاملی انگل در بدنش تکمیل میشود ولی بالغ نمیشود . اگر انگل وارد بدن میزبانی شود و بدون رشد اضافی زنده بماند و برای موجود دیگر عفونت زا باشد آن میزبان را میزبان حامل (Paratenic host) می گویند . بعضی از انگل ها می توانند فقط در یک یا دو گونه میزبان زندگی و رشد کنند . اختصاصی بودن میزبان در این انگل ها بسیار شدید است . در برخی از انگل ها این اختصاصی بودن کمتر است و عده ای دیگر بین این دو گروه قرار دارند . مثلاً کرم نواری خوک (تنیا سولیوم) فقط می تواند در انسان بالغ شود . در این صورت دارای میزبان اختصاصی مطلق است در حالیکه تریشینلا اسپیرالیس ظاهراً میتواند در هر حیوان خونگرم مهره داری بالغ شود . هر جانوری از جمله انسان اگر مبتلا به انگلی شود که بتواند آنرا به سایر افراد یا حیوانات منتقل نماید حتی اگر میزبان طبیعی آن انگل باشد به آن میزبان مخزن می گویند. چنین انسان یا حیوانی مخزن یک آلودگی مشترک برای دیگران است . (ترشینیلا در سگ و گربه) بعضی انگل ها میزبان سایر انگل هایند که به چنین حالتی هیپرپارازیتیسم می گویند . وجود پلاسمودیم در بدن پشه و نوزاد دیپلیدیوم کانینوم (سیستی سرکوئید) در داخل بدن کک . تقریباً در تمام مواردی که انگلی شدن مطرح است گونه میزبان و انگل با هم فرق دارند اگرچه استثناء هم وجود دارد . مثلاً در یکی از نماتودهای موش کرم نر در دوران بلوغ داخل رحم کرم ماده زندگی میکند و از بافتهای آن تغذیه میکند . توانایی تولید مثل انگل ها : تمام موجودات باید با موفقیت تولید مثل کنند . اکثر انگل ها بویژه انگل های داخلی با مشکلات ویژه ای روبرویند، زیرا نه تنها باید در برابر کوشش های دفاعی میزبان زنده بمانند بلکه باید در برابر خطرات تعدد میزبان ها نیز به زندگی ادامه دهند . کلیه انگل ها باید نسلی به وجود آورند که بتوانند میزبان دیگر را آلوده کند . بسیاری از انگل ها سیر تکاملی پیچیده ای دارند که با استفاده از تعدادی میزبان واسط و میزبان نهایی عملی می شود . برای تولید مثل زیاد گروههای مختلف ،روشهای مختلفی در پیش گرفته اند . مثلاً بسیاری از انگل های تک یاخته به طریق تقسیم شدن مکرر یاخته ای یا شیزوگونی تکثیر حاصل می کنند . وقتی انگل دارای دستگاه تناسلی نر و ماده است (هرمافرودیسم) شکل همسریابی حل شده است . برخی از هرمافرودیت ها از بارور کردن متقاطع استفاده می کنند . بسیاری از کرم های پهن با تولید بند بطور مداوم رونوشت هایی از دستگاه تناسلی تولید می کنندکه در آنها تولید بند از ناحیه گردن که بعد از عضو نگهدارنده یا اسکولکس قرار گرفته شروع می شود . بندها واحدهای تکراری اند که در هر یک از آنها دستگاه تولید مثل فعال نر و ماده وجود دارد . یکی دیگر از راههای افزایش قدرت حیاتی، تولید تعداد زیادی تخم است .ترماتودها در تولید مثل خود مراحل مختلفی را بوجود می آورند که هر یک از آنها نسل بعدی را تولید می کند . اگرچه در سیر تکاملی آنها ممکن است تغییرات زیادی دیده شود ولی بطور کلی می توان این مراحل را بصورت نمودار زیر نشان داد . بالغ سرکر ردی اسپوروسیست میراسیدیوم تخم میراسیدیوم که از تخم بوجود می آید از آن خارج شده داخل بدن میزبان واسط که معمولاً یک حلزون است می شود و به صورت کیسه ای که اسپوروسیست نام دارد، در می آید . در اثر جوانه زدن داخلی نوزاد مرحله دوم یا ردی به وجود می آید . یک اسپوروسیست معمولاً تعداد زیادی ردی به وجود می آورد . ردی از اسپوروسیست خارج شده به رشد خود ادامه می دهد و فعالانه از بافت ها تغذیه می کند. در داخل هر ردی تعدادی سرکر ظاهراً با پیروی کردن از همان روند تولید ردی تشکیل می شود . پراکندگی انگل در داخل میزبان : انگل های مختلف عملاً به زندگی در هر بافت ، عضو و فضای بدن عادت کرده اند. انگل هایی که در داخل بافت ها زندگی می کنند به بافت زیست (Histozoic) معروف هستند ولی آنها که در داخل روده و محوطه سایر اندامها بسر می برند، محوطه زیست (Coelozoic) نامیده می شوند . اگر انگلی وارد بدن میزبانی شود که قادر به بالغ شدن در آن نیست آنقدر سرگردان باقی می ماند تا بمیرد یا در بافت های مختلف میزبان بحال خفته درآید . (( ترماتودها Trematoda )) کرم یا هلمنت از واژه یونانی هلمنز یا هلمنتوس مشتق شده و به معنای یک کرم است . مقطع بعضی از کرمها پهن است که به آنها کرمهای پهن گفته میشود و تمام آنها در شاخه کرمهای پهن قرار داده شده اند . تره ما یا تره ماتوس به زبان یونانی به معنی سوراخ است . علت اطلاق آن به این گروه ،وجود بادکش در آنهاست. این کرمها از سطح پشتی شکمی پهن شده اند . ساختمان بندبند ندارند . بدن آنها معمولاً برگی شکل با تقارن دو طرفی و از تگومنت پوشیده شده است . کلیه اندامهای آنها در بافت پارانشیم قرار گرفته است . محوطه بطنی ندارند و لوله گوارشی آنها ناقص است . تقریباً تمامی آنها یک یا چند بادکش دارند . میزبان اصلی ترماتودها عمدتاً ماهی و بعد از آن پرندگان هستند . تعداد ترماتودهای پرندگان تقریباً سه برابر دوزیستان ، خزندگان و پستانداران است . تعدادی از ترماتودها انگل انسان و حیوانات بوده و از نظر دامپزشکی و پزشکی اهمیت زیادی دارند و تعدادی هم جزء انگل های مشترک بین انسان و حیوانات (زئونوزها) می باشند . قبل از اختراع میکروسکوپ الکترونی عقیده بر آن بود که پوشش بدن ترماتودها بافت سخت و غیر فعالی بنام کوتیکول است که فقط نقش حفاظتی دارد . بررسی های بعدی بیانگر آن بود که سطح بدن این کرمها را بافتی تشکیل داده که از نظر سوخت و ساز کاملاً فعال است و اهمیت فیزیولوژیکی زیادی برای کرمها دارد و به آن تگومنت می گویند . تگومنت علاوه بر نقش حفاظتی مشخص،وظایف دیگری مانند جذب مواد غذایی ، سنتز و ترشح مواد مختلف ، دفع و تنظیم اسمزی و وظیفه حسی را دارد . ترماتودها برای آنکه خود را به جدار اعضای میزبان بچسبانند ،اندام های ویژه ای دارند . معمولاً دو بادکش موجود است که بادکش قدامی اطراف دهان را احاطه کرده است . در اکثر آنها یک بادکش شکمی که معمولاً در ثلث قدامی سطحی شکمی قرار گرفته است، دیده میشود که گاهی به آن استابولوم گفته میشود . در گروهی از ترماتودها یک اندام چسبیدن بنام گره در عقب بادکش شکمی وجود دارد . اگر ترماتودی فقط بادکش دهانی داشته باشد منوستوم است . اگر یکی از بادکش ها در انتهای خلفی کرم وجود داشته باشد به آن آمفیستوم می گویند و اگر بادکش خلفی یا استابولوم در سایر نواحی مانند سطح شکمی باشد به آن ترماتود دیستوم می گویند . قسمت اعظم بدن کرمهای پهن از جمله ترماتودها را پارانشیم اشغال کرده است . پارانشیم توده نرمی حاوی رشته ها و انواع یاخته هاست . برخی از این یاخته ها ترشحی و عده ای دیگر محل ذخیره مواد غذایی یا مواد دفعی هستند تعدادی از آنها مقدار زیادی میتوکندری دارند که در ترمیم دخالت می کنند . در ترماتودها لوله گوارش رشد زیادی کرده و حلق و مری برجسته وجود دارد . سیستم دفعی آنها پروتونفریدی بوده و ساختمان سیستم عصبی از یک زوج عقده مغزی که توسط رابط پشت مری بهم متصل شده اند، تشکیل شده است . اکثر ترماتودها هرمافرودیت هستند،برخی از آنها خود را بارور می سازند و عده ای با بارور کردن متقاطع نسل بعدی را تولید می کنند . ( خانواده فاسیولیده Fasciolidae ) این ترماتودها بزرگ ، پهن و برگی شکل هستند . محل زندگی آنها مجاری صفرا و روده پستانداران است . دو گونه مهم این خانواده فاسیولا هپاتیکا و فاسیولا ژیگانتیکا هستند که در حیوانات و انسان بیماریزا میباشند . فاسیولا هپاتیکا به طول 30 میلی متر و رنگ آن خاکستری مایل به قهوه ای است، ولی پس از ثابت شدن در الکل به رنگ خاکستری در می آید و از نظر ظاهری شبیه برگ میباشد . بطور کلی این گونه انگل در مجرای صفراوی گوسفند ، بز ، گاو ، نشخوارکنندگان وحشی ، اسب ، الاغ ، قاطر ، خرگوش ، فیل ، خوک ، گراز ، کانگورو و انسان زندگی میکند . در میزبان های غیر اختصاصی مانند اسب و انسان ممکن است انگل در ریه ، زیر پوست و سایر اندامها جایگزین شود . فاسیولا هپاتیکا یکی از انگل های شایع نشخوارکنندگان ایران است . در استان گیلان آلودگی انسان به فاسیولا بومی است . سیر تکاملی : تخم ها همراه با صفرا وارد دوازده شده و با مدفوع خارج میشود . در 26 درجه سانتیگراد 10 تا 12 روز طول می کشد تا نوزاد بوجود آمده از تخم خارج شود که پس از آن وارد بدن حلزون بعنوان میزبان واسط میگردد. پس از طی مراحل تکاملی، سرکرها به هنگام شب از بدن حلزون خارج میشوند . میزبان نهایی معمولاً با خوردن علوفه و گیاهان آلوده به متاسرکر به انگل مبتلا میشود . گاو ممکن است در اثر نوشیدن آب های آلوده نیز مبتلا شود . 24 ساعت پس از آلودگی می توان اکثر ترماتودهای نابالغ را که از جدار روده عبور کرده و وارد محوطه بطنی شده اند، در این محوطه یافت . 4 الی 6 روز پس از آلودگی غالب آنها کپسول کبدی را مورد حمله قرار می دهند و در پارانشیم کبد به مهاجرت می پردازند . ممکن است عده ای از فاسیولاهای جوان از طریق خون به کبد وارد شوند ولی راه طبیعی از طریق محوطه بطنی است . مهاجرت در داخل کبد به مدت 5 الی 6 هفته ادامه می یابد . معمولاً 7 تا 8 هفته بعد از آلودگی، ترماتودهای جوان خود را به مجاری صفراوی اصلی رسانده و بالغ می شوند . از هفته هشتم به بعد می توان تخم فاسیولا را در مدفوع مشاهده کرد . بیماریزایی فاسیولا هپاتیکا در گوسفند و گاو یکسان نمی باشد ولی در هر دو حیوان تغییرات مرضی شامل ضربه مکانیکی ناشی از مهاجرت انگل ، ترشح مواد به اصطلاح سمی توسط آن و واکنشهای بافتی میزبان در برابر انگل است . نحوه تغذیه فاسیولای جوان و مهاجر ، خونریزی ایجاد کرده و در ادامه مهاجرتش کم خونی تولید می شود. در فاسیولیدوزیس حاد ،تجمع تعداد زیادی انگل نابالغ در کبد ، پاره شدن رگ های خونی و خونریزی شدید و ضایعات زیادی در بافت کبدی تولید میکند . بعلت کاهش سنتز آلبومین ، هیپوآلبومینی مشاهده میگردد . یکی از عوارض اضافی فرم حاد فاسولیدوزیس تورم عفونی قانقاریایی کبد یا بیماری سیاه است که در اثر رشد میکروب کلستریدیوم در کبد تولید می شود . ظاهراً این میکروب در کبد گوسفندان سالم هم وجود دارد ولی فقط در کبدهای آسیب دیده قادر به رشد می باشد . سطح کبد شبیه لانه زنبور و رشته های برجای مانده از مهاجرت نوزادان قابل رویت هستند . خونریزی کپسول شایع بوده و در صورت پاره شدن آن ،در محوطه شکمی خونابه دیده می شود . در حالت مزمن بیماری، مهمترین علامت کاهش وزن و یا کم خونی ناشی از خون ریزی میباشد . اثرات انگل برروی اشتهای دام و متابولیسم پروتئین ها و کربوهیدارت ها و مواد معدنی جذب شده می تواند موجب کاهش تولید فرآورده های دامی گردد . در گاو واکنش نسجی کبد، شدیدتر از گوسفند است . 

ادامه مطلب
تاريخ : جمعه 1390/07/15 | 0:27 AM | نویسنده : محسن آزاد |

سلول های بنیادین (stem cells) ومشخصات
سلول های بنیادی (stem cells) دو ویژگی اساسی یعنی توان تقسیم و تولید سلول هایی با خواص یکسان (خود نو زایی :
self-renewal)و ایجاد انواع سلولهای تمایز یافته دارند بر اساس توان تمایز و برگشت پذیری انها سلولها را میتوان به انواع زیر تقسیم نمود :

1)همه توان (
totipotent ) این سلولها میتوانند همه ی سلولها اعم از سلولهای فرد و سلول های برون جنینی (جفت) را بسازند مانند بلاستومرهای یک جنین دو سلوای که هر سلول آن میتواند یک فرد کامل را بسازد.
2)پرتوان (
pluripotent) سلول های هستند که میتوانند همه یا غالب سلول های بدن فرد را بسازند. مثلا سلولهای بنیادی جنینی تحت شرایط خاص می توانند یک فرد را بسازند ولی قادر به ایجاد سلولهای برون جنینی نیستند سلولهایی که از گنادهای جنینی( (fetus به دست می آیند و به آنها سلولهای زاینده جنینی (Embryonic Germ cells; EG) گفته می شودنیز جز این دسته هستند سلولهای تمایز نیافته ی کارسینومای جنینی (Embryonal Carcinoma Cells; EC) مشتق از تراتوکارسینومس ها نیز پرتوان هستند. تراتوکاسینومس ها تومورهای تمایز یافته ی خوش خیم هستند که دارای جمعیت های تمایزنیافته ی زیادی هستند. مطالعات قبلی رخداد تراتوکارسینوما را به صمرت خود به خودی نشان داده است. این سلولها قابلیت تمایز در محیط ازمایشگاهی و یا به صورت تشکیل تراتوکارسینوما را دارند. تک تک این سلول ها قادر به تشکیل کلونی هستند و با تمایز می توانند مشتقات سه لایه ی زاینده (اکتودرم مزودرم اندودرم) را به وجود اورند.
3)چند توان (
multipotent) تعداد محدودی ازانواع سلول را ایجاد می کنند (مانند سلولهای بنیادی واقع در بافتهای بزرگسالان).
به طور کلی سلول های بنیادی دارای دو منشا جنینی (
embryonic) و بزرگسالان (adult) هستند. سلول های بنیادی جنینی از توده سلولی داخلی (inner cell mass: ICM) جنین در مرحله بلاستوسیست به دست می آیند دسته دیگر سلولهای بنیادی بزرگسالان هستند که در بسیاری از سلول های تخصص یافته بدن از جمله مغز مغز استخوان کبد پوست لوله گوارش قرنیه و شبکیه چشم و حتی پالپ عاج دندان یافت می شوند. در بزرگسالان در هنگام جراحت و حتی در غیاب ان به طور مداوم این سلول ها فعال هستند. قبلا دانشمندان فکر می کردند که سلولهای بنیادی بزرگسالان تنها سلول های همان بافت را ایجاد میکنند اما امروزه معتقدند پلاستیسیته این سلول ها بیش از ان است و این سلولها می توانند انواع دیگری از سلول ها را نیز بسازند. برای مثال سلول های بنیادی بزرگسالان مشتق از مغز استخوان علاوه بر انکه می توانند سلول های خونی و ایمنی را بسازند قادرند به صورت transdifferentiation و یا تمایز مستقیم انواع دیگری از سلولها نظیر سلول های ماهیچه اسکلتی میکرو گلیا و استروگلیا در مغز و هپاتوسیت های کبدی را بسازند بر اساس این مشاهدات پیشنهاد شده که ممکن است این سلول هایدر طب پیوند قابل کاربرد باشند. اما دانشمندان دیگر در این مورد شک دارند و نشان داده اند که این سلولهای بنیادی مغز استخوان به بافت های غیر خونی کم دیده شده است بنابراین به این سوال که ایا سلولهای بنیادی بزرگسالان سلول های پر توان حقیقی هستند و قادر به تکثیر نامحدود در محیط کشت می باشند هنوز پاسخ مشخصی داده نشده است سلول های بنیادی و به خصوص سلول های بنیادی جنینی در مطالعات زیست شناسی تکوینی طب پیوند توسعه داروسازی ناهنجاری شناسی تولید موشهای ترانس ژن وknockout اهمیت دارند در اینجا به بیان نحوه تولید و کاربرد بالقوه سلول های بنیادی جنینی پرداخته می شود

درحقیقت منشا سلول های بنیادی جنینی مشخص نیست و معلوم نیست که ایا سلول های بنیادی جنینی ٬ سلول هایی در توده سلولی بلاستوسیست هستند ویا ان که همان توده سلولی داخلی بلاستوسیست تحت شرایط ازمایشگاهی تبدیل به سلول های بنیادی جنینی می شوند. به هرحال برای اهداف تحقیقاتی تعریف یک سلول بنیادی جنینی بیش از سلول بنیادی با توان تقسیم زیاد مشتق ازجنین است که می تواند تقریبا به تمام سلول های بدن تمایزیابد. بنابراین بیان نکات با اهمیت و خاص در تعریف سلول های بنیادی جنینی ضروری است. بر اساس تعریف استین اسمیت که مطالعات زیادی بر سلول های بنیادی جنینی موش دارد مشخصات ذیل را برای تعریف سلول های بنیادی جنینی ضروری می داند.

1)از توده سلولی داخلیICM))و یا اپی بلاست بلاستوسیست مشتق شده است.(a)

2) دارای توان تقسیم متقارن نامحدود و بدون تمایز باشد و در این حال توان تمایزی را حفظ نماید( به عبارت دیگر در بلند مدت هم توان خود نوزایی داشته باشد )(a) .

3) دارای کاریوتیپ طبیعی کروموزومی بوده و این حالت را نیز حفظ نماید.

4)سلول های بنیادی جنینی پر توان بتوانند انواع سلول تمایز یافته که مشتق از سه لایه زاینده اولیه جنین (اندودرم٬ مزودرم و اکتودرم )است را به وجود اورند.

5) طی تکوین٬دارای توان ادغام در تمام بافت های جنینی باشد (سلول های بنیادی جنینی موشی به مدت طولانی در محیط آزمایشگاهی حفظ شده اند و هنوز هم پس از انکه به داخل یک جنین دیگر وارد می شوند٬می توانند هر بافتی را به وجود آورند که حاصل ان ایجاد یک جانور کایمرا است )(a,b) .

6) دارای توان تولید دودمان زاینده (germ line) که در نهایت اسپرم و تخمک را می سازند٬باشد. به عبارت دیگر قابلیت germ-line transmission را داشته باشد.

7) کلون زایی (clonogenic) به این معنی که یک سلول منفرد دارای تولید یک کلونی متشکل از سلول های با خواص ژنتیکی یکسان باشد و یا اینکه کلون ها دارای خواص مشابه سلول مبدا باشند(a) .

8) بیان فاکتور نسخه برداری Oct-4. این فاکتور٬ سبب تحریک یا مهار دسته ای از ژنها می شود که سلول های بنیادی جنینی را در حال تکثیری و غیر تمایزی نگه می دارد.

9)بتوان ان را به تکثیر و تمایز القا کرد.

10) فاقد نقطه کنترل ((checkpoint G1 باشد. سلول های بنیادی جنینی بیشتر زمانشان را در فازS (سنتزDNA) هستند. بر خلاف سلول های سوناتیکی تمایز یافته سلول های بنیادی جنینی نیازی به تحریک بیرونی برای آغاز همانند سازی DNA ندارند.

11)سلول های بنیادی جنینی غیر فعال شدن کرموزوم Xرا نشان نمی دهند. در هر سلول سوماتیک پستانداران ماده یکی از دو کروموزوم X به طور دایم غیرفعال می شود. غیر فعال شدن کروموزوم X در سلول های بنیادی جنینی روی نمی دهد.

a )این خصوصیت در سلول های انسانی نشان داده نشده است. (b این خصوصیت در سلول های بنیادی جنینی نشان داده نشده است. تمام سلول های بنیادی فوق در سلول های بنیادی جنینی موشی نشان داده شده است.

علاوه بر این سلول های بنیادی جنینی و سلول های کارسینومای جنینی همانند توده سلولی داخلی بلاستوسیست های موشی تعدادی از نشانگرهای سطحی سلول های پرتوان جنینی را نشان می دهند


 

 ادامه مطلب
تاريخ : جمعه 1390/07/15 | 0:19 AM | نویسنده : محسن آزاد |

انگل

موجود زنده ای که تمام یا قسمتی از زندکی خود را بطور موقت یا داﺌﻡ، در بیرون و یا داخل بدن موجود زندۀ دیگری می گذراند و مواد غذایی برای ادامه حیات خود را از این طریق بدست می آورد.

انگل شناسی

شاخه ای از علم بیولوژی است که بوسیلۀ آن شکا خارجی یا داخلی، سیر تکاملی (سیکل زندگی) و راه انتقال انگل به انسان و یا حیوان مورد مطالعه قرار می گیرد.

میزبان

موجود زنده ای است که مواد غذایی و یا محل زندگی را برای انگل مهیا می کند و معمولاً بزرگتر از انگل است.

ناقل

موجود زنده ای است که باعث انتقال انگل به میزبان می شود.

انواع ناقل ها

الف) ناقل مکانیکی (فیزیکی)

ناقلی است که باعث انتقال انگل شده، بدون اینکه هیچ گونه تغییری بر روی انگل صورت گیرد مثل مگس خانگی.

ب) ناقل بیولوژیکی

ناقلی است که باعث انتقال انگل شده و لازمه این انتقال تغییر، رشد و تکثیری است که روی انگل صورت می گیرد مثل پشه آنوفل.

انواع انگل ها از نظر محل زندگی

الف) انگل های خارجی (سطح بدن)

انگل هایی هستند که بر روی سطح بدن میزبان زندگی می کنند مثل شپش، ساس و ...

ب) انگل های داخلی (داخل بدن)

انگل هایی هستند که داخل بدن انسان و یا حیوان زندگی می کنند.

انواع انگل ها از نظر نوع زندگی

الف) با زندگی اختیاری

انگل هایی هستتند که در هیچ دوره ای از زندگی خود به میزبان متکی نبوده ولی می توانند هم به صورت آزاد و هم به صورت انگلی زندگی کنند مثل نگلریا
ادامه مطلب
تاريخ : پنجشنبه 1390/07/14 | 11:42 PM | نویسنده : محسن آزاد |

توكسوپلاسما يك انگل كوچك درون سلولي است كه بيشترين خطر آن انتقال از مادر به جنين است و مي‌تواند باعث ناهنجاري‌هاي مختلف چشمي و مغزي در نوزاد شود.ميزبان اصلي انگل توكسوپلاسما گربه است كه قسمت اصلي زندگي انگل كه دوره جنسي انگل و ايجاد تخم است در بدن او صورت مي‌گيرد.سپس تخم‌ها از مدفوع گربه دفع مي‌شوند و به ميزبان‌هاي واسط مي‌رسند.

گربه آلوده هر روز 100 ميليون انگل را دفع مي‌نمايد كه در شرايط مساعد تا سال‌ها در خاك زنده باقي مي‌مانند. انسان‌ها از دو راه آلوده به انگل مي‌شوند؛ راه اول خوردن مواد غذايي است كه با مدفوع گربه آلوده شده‌اند و به اين ترتيب به صورت مستقيم تخم‌ها به بدن انسان وارد مي‌شوند و راه دوم اين است كه يك حيوان مثل گوسفند تخم هاي انگل را بخورد و انگل در ماهيچه يا مغز گوسفند كيست تشكيل دهد و انسان با خوردن گوشت نيم پز كه هنوز كيست‌هاي سالم توكسوپلاسما دارند، آلوده مي‌شود.

به گزارش جام جم آنلاين ‌در افراد عادي كه ايمني كاملي دارند عفونت توكسوپلاسما بي‌علامت و محدود است و تا زماني كه ايمني بدن مخدوش نشده باشد مشكل برايشان ايجاد نمي‌شود. در افرادي كه دچار نقص ايمني مي‌شوند مثل بيماران مبتلا به ايدز يا كساني كه به خاطر سرطان، شيمي درماني مي‌شوند انگل موجود در بدن دوباره فعال مي‌شود و ايجاد عفونت شديد مي‌كند. اين عفونت به صورت التهاب مغز يا انسفاليت كه با تشنج، كاهش سطح هوشياري و سردرد شديد تظاهر مي‌كند خود را نشان مي‌دهد و بسيار شديد و خطرناك است.مهم‌ترين نوع عفونت انسان‌ها با انگل توكسوپلاسما عفونت مادران باردار است. اگر در فاصله 6 ماه قبل از بارداري خانمي آلوده به انگل توكسوپلاسما شود و بيماري بهبود يابد ديگر مستعد دريافت عفونت در دوران بارداري نيست و به اين ترتيب هيچ خطري نوزاد او را تهديد نمي‌كند. آن چه باعث خطر مي‌شود كسب عفونت مادر در دوره بارداري است كه باعث سرايت انگل به نوزاد مي‌شود.در مجموع يك سوم مادراني كه در دوران بارداري مبتلا به توكسوپلاسما مي‌شوند، باعث عفونت جنين خواهند شد. عفونت مادر در چند ماه قبل از لقاح نيز احتمال سرايت به جنين را خواهد داشت.‌جنين‌هايي كه مادرانشان در اوايل بارداري دچار عفونت مي‌شوند، بيماري خيلي شديد مغزي و چشمي خواهند داشت و بسياري از آنان قبل از تولد مي‌ميرند، ولي جنين‌هايي كه در ماه‌هاي آخر بارداري مادرشان آلوده شده باشند عموما سالم به دنيا مي‌آيند، ولي ممكن است دچار مشكلات ذهني، تشنج و بيماري‌هاي مغزي

تاريخ : چهارشنبه 1390/04/15 | 11:6 PM | نویسنده : محسن آزاد |
رنگ مدفوع در تشخیص بیماریها

مفهوم رنگ مدفوع در تشخیص بیماریها

رنگ غیرطبیعی مدفوع می‌تواند در اثر مصرف یک ماده‌‌غذایی خاص یا مکمل غذایی ایجاد شود اما می‌تواند نشانه یک مشکل سلامتی نیز باشد. در این مقاله مفهوم رنگ‌های مختلف مدفوع و علت احتمالی آن را به اطلاعتان می‌رسانیم.

ویژگی‌های یک مدفوع نرمال

* رنگ آن باید قهوه‌ای کمرنگ تا پررنگ باشد.
* غلظت آن باید مثل خمیردندان باشد.
* طول آن باید بین 20-10 سانتیمتر باشد.
* باید بدون فشار و درد از بدن خارج شود.
* باید به‌آرامی وارد چاه دستشویی شود.

مدفوع نرمال چه‌رنگی است؟

رنگ مدفوع معمولاً قهوه‌ای است و خیلی‌ها وقتی رنگ مدفوعشان تغییر می‌کند نگران و کنجکاو می‌شوند. بیشتر این تغییرات معنی خاصی ندارند اما بعضی از تغییرات مخصوصاً اگر تغییرات مداوم باشد و فقط در یک‌مرتبه دفع دیده نشود، می‌تواند حائز اهمیت باشد.

چه چیز باعث رنگ عادی مدفوع می‌شود؟

رنگ مدفوع معمولاً به‌خاطر وجود صفرا، مخصوصاً بیلی‌رابین موجود در آن است. بیلی‌رابین از هموگلوبین پس از ترشح هموگلوبین از گلوبول‌های قرمز خون در طول تخریب آنها که بخشی نرمال از جایگزین شدن گلوبول‌های قرمز در خون است، تولید می‌شود. هموگلوبین ترشح شده از نظر شیمیایی تغییر یافته و توسط کبد از خون جدا می‌شود. در کبد هموگلوبین تغییر یافته که بیلی‌رابین نامیده می‌شود به موادشیمیایی دیگر می‌چسبد و از سلول‌های کبدی به صفرا ترشح می‌شود. برحسب میزان غلظت بیلی‌رابین، رنگ صفرا از سیاه به زرد کمرنگ تغییر می‌کند.

چطور تغییر رنگ بیلی‌رابین بر رنگ مدفوع تاثیر می‌گذارد؟

صفرا از مجراهای صفراوی (و مثانه) به درون روده‌ها حرکت می‌کند. با حرکت آن در روده‌ها، قسمتی از آن تحت تغییرات شیمیایی دیگر قرار گرفته و برخی از این تغییرات بر رنگ مدفوع تاثیر می‌گذارند. این تغییرات عمدتاً به سرعت گذشتن محتوی روده از روده‌ها بستگی دارد.

اگر محتوی روده با سرعت طبیعی حرکت کنند، رنگ مدفوع قهوه‌ای کمرنگ تا پررنگ می‌شود. اگر محتوی روده سرعت بالاتری داشته باشد، تغییرات شیمیایی بیلی‌رابین یا فقدان آنها موجب سبز شدن مدفوع می‌شود. این به‌خودی‌خود تغییر رنگ مهمی نیست. اگر در مدفوع هیچ بیلی‌رابین وجود نداشته باشد، رنگ آن خاکستری می‌شود که تغییر رنگ مهمی است چون نشان می‌دهد جریان صفرا به روده قطع شده است. متداولترین دلیل انسداد، وجود تومر در مجرای صفرا یا پانکراس است.

چطور خونریزی روده بر رنگ مدفوع تاثیر می‌گذارد؟

یک فرایند درونی مهم که می‌تواند بر رنگ مدفوع تاثیر داشته باشد، خونریزی روده‌هاست. به‌خاطر تغییرات شیمیایی هموگلوبین در خون که تاقسمتی به‌خاطر عمل آنزیم‌های روده ایجاد می‌شود، مخصوصاً اگر خونریزی خیلی سریع باشد و میزان بالایی هموگلوبین در روده‌ها وجود داشته باشد، رنگ مدفوع ممکن است سیاه شود. تغییر رنگ مدفوع به سیاه درصورتی که خونریزی در بالای روده افتاق بیفتد هم ایجاد می‌شود زیرا با گذشتن خون در طول روده‌ها، زمان بیشتری برای تغییر شیمیایی هموگلوبین وجود دارد.

مدفوعی که به‌خاطر خونریزی رنگ آن سیاه شده باشد، بسیار چسبناک بوده و بوی بدی هم دارد. این وجه تمایز مدفوع سیاهی که در نتیجه خونریزی روده ایجاد شده باشد و مدفوع سیاهی که به‌خاطر مصرف آهن یا داروهای حاوی بیسموت ایجاد می‌شود است.

ازطرف‌دیگر، خونریزی که در پایین روده‌ها ایجاد شود، مخصوصاً در روده بزرگ، معمولاً باعث قرمز شدن رنگ مدفوع می‌شود چون زمان کمتری برای تغییرات شیمیایی هموگلوبین وجود دارد.

چه چیزهای دیگری موجب تغییر رنگ مدفوع می‌شود؟

یک فرایند داخلی دیگر که می تواند موجب تغییر رنگ مدفوع شود اما شیوع کمتری نسبت به خونریزی دارد، بیماری لوزالمعده است. لوزالمعده آنزیم‌هایی را به درون روده‌ها ترشح می‌کند که به هضم چربی، پروتئین و کربوهیدرات کمک می‌کند. وقتی آنزیم‌های لوزالمعده در روده وجود نداشته باشد، چربی به‌طور کامل هضم نمی‌شود. اگر محتوی چربی هضم‌نشده به اندازه کافی زیاد باشد، مدفوع زردرنگ می‌شود. این مدفوع چرب و بدبو نیز خواهد بود. متداول‌ترین بیماری لوزالمعده که موجب این مشکل می‌شود تومرهای لوزالمعده هستند که مجرای لوزالمعده را که آنزیم‌ها از آن به روده می‌رسند، مسدود می‌کند و همچنین پانکراتیت مزمن که اسیبی است که معمولاً به‌خاطر مصرف زیاد از حد الکل ایجاد می‌شود و توانایی لوزالمعده برای ساخت آنزیم را مختل می‌کند. اگر در مدفوع هم خون و هم چربی هضم‌نشده وجود داشته باشد، رنگ مدفوع نقره‌ای می‌شود.

مواد هضم‌شده زیادی می‌تواند رنگ مدفوع را تغییر دهد. مثلاً آهن و داروهای حاوی بیسموت رنگ مدفوع را سیاه می‌کنند. چغندر و برخی از سبزیجات قرمزرنگ و میوه‌ها می‌توانند موجب قرمز شدن رنگ مدفوع شوند. رنگ‌های غذایی که برای رنگ کردن موادغذایی استفاده می‌شوند هم موجب رنگ‌دار شدن مدفوع می‌شوند.

جدول رنگ مدفوع

رنگ مدفوع

مفهوم

مشکل یا علت احتمالی

قهوه‌ای روشن تا متوسط

نرمال

نرمال

قهوه‌ای خیلی روشن

چربی زیاد در بدن، مشکل کبد یا یبوست

کمبود فیبر در بدن

سیاه

زخم دئودنوم، خونریزی داخلی در بخش بالایی دستگاه گوارش، مثل مری، معده و بخش ابتدایی روده کوچک

مصرف مکمل‌های آهن، میزان بالای زیتون، شیرین‌ بیان، تمشک‌ آبی، مصرف بالای الکل، جریان نامناسب خون در روده‌ها و ناهنجاری عروق.

قرمز تیره

خونریزی داخلی بخش پایینی دستگاه گوارش، بواسیر داخلی، شقاق مقعد، پلیپ روده بزرگ، دیورتیکولیت یا سرطان روده بزرگ

خونریزی داخلی موجب تراوش به روده بزرگ و مخلوط شدن با خون می‌شود.

قرمز روشن

بواسیر، اختلالات دستگاه گوارش، سرطان روده‌ بزرگ

مصرف غذاهایی که حاوی میزان بالایی رنگ قرمز باشد مثل شیرین‌ بیان، آ‌نبات و سایر مواد غذایی که با رنگ مصنوعی ساخته می‌شوند. کلیه علل مربوط به رنگ مدفوع قرمز تیره و سیاه

نارنجی

اختلال کیسه صفرا، زمان انتقال سریع

اختلال کیسه‌ صفرا، زمان انتقال سریع، مصرف داروها یا مواد غذایی مثل هویج و اسفناچ که حاوی بتا‌کاروتین هستند، آنتاسیدهایی که حاوی هیدروکسید آلومینیوم هستند و مواد غذایی که به ‌طور مصنوعی سنتز می‌شوند.

زرد

سندرم گیلبرت، ‌سوء جذب، جیادردیاسیس و سرطان لوزالمعده

سندرم گیلبرت موجب فراوری ضعیف گلوبول‌های قرمز خون می‌شود، سوءجذب چربی‌ها آن را به روده‌بزرگ می‌رساند که در آنجا با مدفوع مخلوط می‌ شود؛ در جیاردیاسیس، پروتوزون‌ ها موجب اسهال می‌شوند.

سبز تیره

مصرف سبزیجات سبز رنگ مثل اسفناچ، سرعت انتقال سریع، سندرم روده تحریک‌ پذیر، کولیت اولسراتیو و بیماری سلیاک

مصرف سبزیجات سبز برگ‌دار، موادغذایی با ادویه لیمو، مکمل آهن، مکمل‌های ویتامین که حاوی کلوروفیل باشند یا غذاهایی که حاوی رنگ خوراکی سبز باشند مثل ژله.

خاکستری

سوءجذب

انسداد جریان صفرا از کیسه‌صفرا به روده. محتمل‌ترین علت وجود تومر در مجرای صفرا یا لوزالمعده است.

خاکی

سوء جذب هپاتیت، اختلالات کیسه صفرا

هپاتیت و مشکلات کیسه‌صفرا جریان صفرا به خارج کبد را مختل می‌کند و درنتیجه مدفوع سنگ مانند می‌شودتاريخ : جمعه 1390/03/27 | 5:1 PM | نویسنده : محسن آزاد |
این انگل تمام گروههای گوناگون اجتماعی و اقتصادی را گرفتار می‌کند. در یک خانواده، همه افراد به ویژه کودکان درگیر آن می شوند. زندگی دسته‌جمعی و شلوغ باعث مستعد شدن افراد نسبت به این بیماری می‌شود.

● نشانه‌های کرمک:
بهترین نشانه، خارش شبانه مقعد و بی‌خوابی است که در اثر مهاجرت کرم ماده بارور از سوراخ نشیمن‌گاه به بیرون آشکار می‌شود. در نتیجه بیرون آمدن کرم و جنب و جوش آن در ناحیه نشیمن‌گاه، تحریک و خارش پدید می‌آید.خارش معمولی خیلی شدید بوده و هنگام شب بیشتر می‌شود.

خارش شبانه باعث بی‌خوابی کودک شده، در اثر آن پیامدهای عصبی مانند خستگی، دندان قروچه شبانه، بی‌قراری و عصبانیت روزانه روی می‌دهد. در دختر بچه‌ها گاهی‌ کرم‌ به‌ ناحیه‌ شرمگاهی‌ هم‌ مهاجرت‌ کرده و باعث‌ خارش‌ شدید‌آن‌ ناحیه‌ می‌شود.

● افراد در معرض خطر برا ی بیماری کرمک :
آلودگی به انگل معمولاً در بین افراد خانواده های پر جمعیت ، مراکز شبانه روزی ، محل نگهداری اطفال ، آسایشگاههای بیماران روانی بسیار شایع بوده است که سرایت عفونت معمولاً از راه مقعد به دهان در اثر خاراندن مقعد و یا از طریق وسایل آلوده و لباسهای آلوده و فضای اتاق ها و توالتها می باشد .
· کرمک در هر سنی از نوزادی گرفته تا پیری ممکن است دیده شود ولی در سنین پیش دبستانی و دبستانی شایعتر است.
· کرمک شایعترین عفونت انگلی انسان بوده و گسترش جغرافیایی آن بسیار وسیع است . در کل، عفونت در نواحی معتدل و سرد شایعتر است.
· کرمک تقریبا در تمامی‏نواحی ایران گسترش دارد
راه سرایت

عفونت معمولاً در دو مرحله رخ می هد :

تخم انگل ابتدا از اطراف مقعد به لباسها و رختخواب و اسباب بازیها منتقل می شود ، تخم های منتقل شده اغلب از طریق دستها وارد دهان دیگر بچه ها شده و بلعیده می شوند .

تخم انگل همچنین می تواند در هوا پراکنده شده و توسط دیگر افراد خورده شود . همچنین بچه ها ممکن است با انتقال تخم ها از اطراف مقعد به دهانشان مجدداً خود را آلوده کنند .

کرم ها در انتهای روده بالغ می شوند . کرم ماده در شب بطرف مقعد حرکت می کند و در چین های پوستی اطراف مقعد تخم گذاری می کند . تخم ها در یک ماده ژلاتینی و چسبناک قرار دارند . این ماده و حرکات کرم مادر باعث خارش می شوند .ادامه مطلب
تاريخ : سه شنبه 1390/03/10 | 4:50 PM | نویسنده : محسن آزاد |
تاكنون بيش از 156 گونه پلاسموديوم شناخته شده است كه براي پستانداران، پرندگان و خزندگان بيماريزا هستند و توسط پشه هاي كولكس، آنوفل و آئدس منتقل مي شوند. از اين تعداد 4 گونه در انسان ايجاد بيماري مي نمايند كه عبارتند از :

پلاسموديوم ويواكس ( P. vivax )

پلاسموديوم فالسيپارم ( P. falciparum )

پلاسموديوم مالاريه ( P. malariae )

پلاسموديوم اووال ( P. ovale )

در زير جايگاه جنس پلاسموديوم در رده بندي جانوري نشان داده شده است.

سلسله: Kingdom: Animalia

شاخه: Phylum: Apicomplixa

زير شاخه: Sub-Phylum: Sporozoa

رده: Class: porozoea

زيررده: Sub-Class: Coccidia

راسته: Order: Eucoccidiida

زير راسته: Sub-Order: Heamosporina

خانواده: Family: Plasmodiidae

جنس: Genus: Plasmodium3 گونه از پلاسموديوم ها ( ويواكس ، مالاريه ، اووال ) ممكن است بيماري شديدي ايجاد كنند ولي بندرت كشنده هستند . پلاسموديوم فالسيپارم بيماري پيشرونده و بسيار خطرناكي ايجاد مي كند كه غالبا در صورت عدم درمان در عرض چند روز منجر به بيهوشي و مرگ مي گردد. بعضي از گونه ها يا انسان را آلوده نمي كنند يا بصورت تجربي و تصادفي انسان به آنها آلوده مي شود. براي مثال ميتوان انسان را بصورت تجربي با P.cynomolgy كه ميمون هاي خاور دور را آلوده مي كند ، آلوده نمود ، اتفاقي كه در شرايط طبيعي بسيار نادر مي باشد. همچنين آلودگی با P.pnowlesi را در انسان به به طريق تجربي جهت مالاريا تراپي بكار برده اند. گونه هاي انساني هم معمولا حيوانات را آلوده نمي سازد ولي بطور تجربي مي توان ميمون را مبتلا به پلاسموديوم انساني نمود، براي مثال ميمون Owl Monkey را در صورت برداشتن طحال ( Splenectomy ) مي توانيم به مالارياي انساني با نوع شديد مبتلا كنيم و در صورت ابتلاء قابليت انتقال مالاريا به ميمونهاي سالم داراي طحال را دارا مي باشد . بيشتر بررسيهاي انتقالي و آزمايشات بر روي حيوانات بخصوص جوندگان و با P.berghei انجام ميشود.

تاريخ : شنبه 1389/12/21 | 0:57 AM | نویسنده : محسن آزاد |